KSHK 40 INS 23030/2013-B-29
Č.j.: KSHK 40 INS 23030/2013-B-29/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka Otakara Bartoše, r. č. 870423/3934, Královecká 110, 541 01 Libeč, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Otakara Bartoše, r. č. 870423/3934, Královecká 110, 541 01 Libeč, pro p. Janinu anonymizovano , anonymizovano , Libeč 110, 541 01 Trutnov, ohledně

nemovitostí zapsaných na LV č. 250,251 a 245 pro obec Trutnov a katastrální území Libeč, a to: -byt. jednotka č. 83/3 v budově čp. 83, Libeč, rod. dům na st. parc.č. 117 (LV č. 251 -vlastnický podíl o velikosti 3538/20995 na rod. domě čp. 83, Libeč, na st. parc.č. 117 (LV č. 250) -vlastnický podíl o velikosti 3538/20995 na st.parc.č. 117-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 148 m2 (LV č. 250) -vlastnický podíl o velikosti 3/7 na st.parc. č. 11/2-zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) o výměře 407 m2 (LV č. 254)

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

Toto usnesení se vydává pro účely účasti p. Janiny Bartošové, Libeč 110, 541 01 Trutnov, na elektronické dražbě a pro možnost nabytí nemovitého majetku uvedeného ve výroku I. tohoto usnesení pro případ, že v dražbě bude úspěšná.

II. Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.

III. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném v bodu I. výroku zanikají jeho zpeněžením.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 10. 2013, č. j. KSHK 40 INS 23030/2013-A-6, byl zjištěn úpadek dlužníka a zároveň povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Václav Špůr, Okružní 2385, 544 01 Dvůr Králové nad Labem.

Podáním doručeným soudu dne 9. 7. 2015 požádala matka dlužníka p. Janina Bartošová, Libeč 110, 541 01 Trutnov, o udělení souhlasu s prodejem ve výroku I. uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka matce dlužníka, tj. osobě blízké podle § 22 o.z. V žádosti uvedla, že nemovitosti tvoří předmět zajištění pro Česká spořitelna, a.s. Tento zajištěný věřitel (který je rovněž ve věci zástupcem věřitelů) dal svůj pokyn k prodeji zajištěného majetku písemně dne 21. 1. 2014.

P. Bartošová ve své žádosti uvedla, že důvodem žádosti je skutečnost, že uvedená nemovitost je již několik let užívána k bydlení její nemocnou osmdesátiletou matkou a není příliš možností, kam ji umístit po případném prodeji nemovitosti. Uvedla, že by za této situace využila možnost účastnit se elektronické dražby a pokusila se zachovat matce bydlení. K žádosti přiložila výpisy z katastru nemovitostí.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Soud o žádosti matky dlužníka rozhodl v souladu s § 295 IZ a udělil souhlas ke zpeněžení ve výroku I. označených nemovitostí podle pokynu zajištěného věřitele.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 20. července 2015 Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová