KSHK 40 INS 21938/2014-A-5
Č.j.: KSHK 40 INS 21938/2014-A-5/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka: Mirko anonymizovano , anonymizovano , IČ: 75924838, Bartošovice v Orlických horách 70, 517 61 Bartošovice v Orlických horách, o návrhu na vydání předběžného opatření

takto:

I. Insolvenční soud nařizuje předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Taťáně Mackové, Exekutorský úřad Ústí nad Orlicí se sídlem v Lanškrouně, se umožňuje provést již nařízenou exekuci vedenou pod sp. zn. 047 EX 493/13, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení.

II. Soud ukládá navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4802193814, konstantní symbol 1148 soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 12.8.2014 bylo k návrhu dlužníka Mirko anonymizovano z Bartošovic v Orlických horách zahájeno insolvenční řízení, když dlužník spojil návrh na zahájení insolvenčního řízení s návrhem na povolení oddlužení.

Podepsanému soudu byl dne 14.8.2014 doručen shora jmenovaným soudním exekutorem (dále jen navrhovatel ) návrh na vydání předběžného opatření ze dne 14.8.2014, kterým se navrhovatel domáhá, aby soud rozhodl podle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, o omezení účinku spojeného se zahájením insolvenčního řízení, uvedeného v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že se umožňuje navrhovateli provést exekuci vedenou pod sp. zn. 047 EX 493/13.

V odůvodnění návrhu navrhovatel uvedl, že vede proti dlužníkovi, jako povinnému, exekuční řízení pod sp. zn. 047 EX 493/13, přičemž vedením exekuce byla pověřena usnesením Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou č. j. 18 EXE 288/2013-9 ze dne 24.4.2014 JUDr. Taťána Macková. V rámci uvedeného exekučního řízení bylo usnesením soudního exekutora ze dne 7.4.2014 pod č.j. 047 EX 493/13-114 (dražební vyhláška) ve spojení s opravným usnesením sp. zn. 047 EX 493/13-121 ze dne 22.4.2014 nařízeno dražební jednání na den 22.5.2014, a to na dražbu věcí nemovitých povinného (zde dlužníka).

Předmětem dražby jsou nemovitosti povinného zapsané u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, na LV č. 204 pro obec a k.ú. Bartošovice v Orlických horách, které jsou tvořeny pozemkem st. 346-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Bartošovice v Orlických horách č. p. 70, bydlení, pozemkem 5108-trvalý travní porost, pozemkem 5109-ostatní plocha a pozemkem 5110-ostatní plocha.

Dražební jednání bylo usnesením č. j. 047 EX 493/13-149 ze dne 22.5.2014 odročeno na neurčito, neboť povinný den před dražbou podal insolvenční návrh. Vyhláška Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 40 INS 13932/2014-A-2 ze dne 21.5.2014 o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 21.5.2014. Usnesením ze dne 7.7.2014 podepsaný soud návrh na zahájení řízení odmítl pro vady.

Jakmile pominuly důvody pro odročení dražebního jednání, byl usnesením soudního exekutora č. j. 047 EX 493/13-169 ze dne 29.7.2014 nařízen nový termín dražby, a to na 14.8.2014. Téhož dne pak byla v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o opětovném návrhu povinného Mirko anonymizovano (zde dlužníka) na zahájení insolvenčního řízení. Toto řízení je vedeno pod zde uvedenou spisovou značkou. Dražební jednání proto bylo opětovně odročeno.

Soudní exekutor má tedy za to, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha povinného mařit exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekučním řízení, neboť insolvenční návrh byl podán v průběhu exekučního řízení, a to konkrétně až po vyčerpání opravných prostředků v exekučním řízení, které exekuční řízení prodlužovaly a zejména až po vydání dražební vyhlášky bezprostředně před termínem dražby. Zjevně tedy bylo úmyslem povinného zamezit provedení dražby. K tomu, že se jedná pouze a výlučně o obstrukční insolvenční návrh svědčí i skutečnost, že povinný podává insolvenční návrh opakovaně, když již dříve podal insolvenční návrh bezprostředně před termínem dražby, přičemž soudní exekutor byl nucen dražbu odročit a tento návrh byl pro vady odmítnut. Tímto postupem se tak povinnému podařilo o několik měsíců oddálit zpeněžení jeho majetku, když soudní exekutor nemohl dražbu provést.

Ve své argumentaci dále tvrdí, že předběžné opatření nijak neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť v případě, bude-li následně po zpeněžení majetku povinného a před rozvrhem rozdělované podstaty zjištěn úpadek povinného, je soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 46 odst. 6 a 7 zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen vydat výtěžek exekuce insolvenčnímu správci, a věřitelé tak budou uspokojeni stejně, jako v případě zpeněžení majetku v rámci insolvenčního řízení. Dále rovněž to, že pokud by úpadek zjištěn nebyl a k rozvrhu výtěžku by došlo v rámci exekučního řízení, ke zhoršení postavení věřitelů by také nijak nedošlo, neboť věřitelé mají v exekučním řízení možnost podle ustanovení § 336f zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů možnost přihlásit své pohledávky do exekučního řízení. V rámci rozvrhu v exekučním řízení by byli uspokojováni ve stejném pořadí jako v insolvenčním řízení.

Shora uvedené argumenty soudní exekutor považuje za důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, uvedené v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, a to zejména tu skutečnost, že prodejem nemovitého majetku povinného v exekučním řízení nikterak nedojde ke zhoršení postavení zajištěných věřitelů. Soudní exekutor odkázal na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.6.2013, č.j. 3

VSOL 355/2013-A-19, kterým byla, dle jeho názoru, obdobná problematika rozhodnuta tak, že předběžné opatření nařízeno bylo.

Podle § 82 odst. 2 písm. b/ IZ může soud omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b/ a c/, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Z výše uvedených skutečností lze dovodit, že dlužník vyvíjí snahu zamezit, příp. oddálit provedení dražby v daném exekučním řízení. Výše zmíněné argumenty navrhovatele lze považovat za důvody hodné zvláštního zřetele, na základě kterých by bylo žádoucí omezit předběžným opatřením některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, tak jak jsou uvedeny v § 109 odst. 1 IZ, jak se navrhuje.

V uvedeném případě se nejedná o nutnost zabránit změnám v rozsahu majetku, protože soud dále rozhodne o návrhu; pokud soud návrhu vyhoví, pak po prodeji v rámci exekučního řízení exekutor vydá výtěžek insolvenčnímu správci. Pokud soud rozhodne jinak, zabrání v tomto běžícím řízení obstrukcím a věřitelé budou uspokojeni stejným poměrem jako v insolvenčním řízení. Proto dražba může proběhnout. O insolvenčním návrhu samotném soud následně rozhodne.

Insolvenční soud na základě výše uvedených skutečností shledal důvody pro vydání předběžného opatření, kterým by omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ tak, že zcela vyhovuje návrhu navrhovatele a umožňuje soudnímu exekutorovi provést výše zmíněnou exekuci.

Podle § 4 odst. 1 písm. h) ve spojení s položkou 5 zákona o soudních poplatcích a Sazebníku soudních poplatků byla navrhovatelce uložena povinnost k zaplacení 1.000 Kč soudního poplatku.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Předběžné opatření je vykonatelné, jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (§ 76d písm. b) o.s.ř.).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, navrhovateli a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 71 IZ).

V Hradci Králové dne 15. srpna 2014

Mgr. Věra Šáfrová v. r. Samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová