KSHK 40 INS 21089/2013-B-18
Č.j.: KSHK 40 INS 21089/2013-B-18/celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníků: Zde něk Sádek, r. č. 660602/0223, Košťálov 280, 512 02 Košťálov a Dagmar Sádková, r. č. 676115/1166, IČO 88848191, Košťálov 280, 512 02 Košťálov, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků Zdeňka anonymizovano , r. č. 660602/0223, Košťálov 280, 512 02 Košťálov a Dagmar Sádkové, r. č. 676115/1166, IČO 88848191, Košťálov 280, 512 02 Košťálov, pro Jakuba anonymizovano , anonymizovano , bytem 512 02 Košťálov 280, ohledně nemovitostí

a/ parcely st. 115 vč. na ní stojící budovy čp. 97 v části obce Bystrá nad Jizerou a parcel 987/5, 990/3 a 1264/3, vše v katastrálním území a obci Bystrá nad Jizerou, zapsáno na LV č. 86 u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily; b/ spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 35/1000 na parcele 350/6, jejíž součástí je budova čp. 278, spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 35/1000 na parcele 350/7, jejíž součástí je budova čp. 279 a spoluvlastnického podílu ve výši ideálních 35/1000 na parcele 350/8, jejíž součástí je budova čp. 280, vše zapsáno na LV č. 605 pro katastrální území a obec Košťálov u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily.

Od ůvo d ně n í:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. září 2013, č. j. KSHK 40 INS 21089/2013-A-6, spojil soud ke společnému projednání řízení na majetek dlužníka Zdeňka anonymizovano a řízení na majetek dlužnice Dagmar Sádkové. Usnesením ze dne 4. října 2013, č. j.-A-7, zjistil soud úpadek dlužníků a zároveň povolil jeho řešení oddlužením podle § 389 a násl. zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Hana Slavíková, se sídlem Skálova 466, 511 01 Turnov. Usnesením ze dne 20. února 2014, č. j.-B-7 insolvenční soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Podáním doručeným soudu dne 2. 11. 2015 požádal p. Jakub Sádek, syn dlužníků, tj. osoba blízká podle § 22 o.z., o udělení povolení k nabytí nemovitostí z majetkové podstaty rodičů-dlužníků manželů Sádkových, a to nemovitostí uvedených pod bodem a/ výroku přímým odkupem a nemovitostí uvedených pod bodem b/ výroku odkupem při dražbě.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.

Soud o žádosti osoby blízké rozhodl v souladu s § 295 IZ a povolil výjimku k nabytí majetku z majetkové podstaty dlužníků.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 24. listopadu 2015

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová