KSHK 40 INS 20497/2014-P-6
Č. j.: KSHK 40 INS 20497/2014-P-6-6/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužnice Libuše Vavřičkové, r. č.: 666101/0114, Obrvaň 45, 584 01 Ledeč nad Sázavou, o přihlášce pohledávky věřitele: DOLLAR FINANCIAL CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 24262633, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, o odvolání věřitele

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 40 INS 20497/2014-P-6-4 ze dne 6. 9. 2016, se mění tak, že se bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele DOLLAR FINANCIAL CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 24262633, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, ze dne 17. 8. 2016 v rozsahu, v němž nebyla ke dni rozhodnutí uhrazena.

II. Právní mocí tohoto rozhodnutí končí účast věřitele v insolvenčním řízení (§ 184 IZ).

Odůvodnění:

Dne 22. 8. 2014 přihlásil věřitel DOLLAR FINANCIAL CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 24262633, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 4.500 Kč.

Podáním ze dne 17. 8. 2016 sdělil věřitel soudu, že bere svou přihlášenou pohledávku zpět, a to, co do výše dosud neuhrazené části pohledávky. Soud rozhodl usnesením č. j. -4 ze dne 6. 9. 2016, kterým vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky v celé výši a ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení.

Dne 11. 10. 2016 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení, kterým se domáhal jeho zrušení. Věřitel namítal, že soud nepřihlédl k věřitelem tvrzeným skutečnostem, kdy tento nezamýšlel vzdát se i již uhrazeného plnění v rámci oddlužení, ale jen budoucích splátek.

Soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře usnesením č. j. KSHK 40 INS 20497/2014-B-19 ze dne 15. 9. 2015. Od října 2015 do září 2016 bylo splátkami dlužníka věřiteli uhrazeno celkem 1.041,79 Kč.

Insolvenční soud nesprávně vyhodnotil podání věřitele jako zpětvzetí úplné a vydal rozhodnutí č. j.-4 ze dne 6. 9. 2016, aniž přihlédl k již uhrazené části pohledávky. isir.justi ce.cz

Soud proto postupoval dle § 95 IZ a odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 27. října 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová