KSHK 40 INS 17440/2011
KSHK 40 INS 17440/2011 NEJVYŠŠÍ SOUD 40 ICm 1601/2012 ýESKÉ REPUBLIKY 33 ICdo 11/2015-134

ýESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedkynČ senátu JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudc JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Václava Dudy ve vČci žalobkynČ ýeské insolvenní v.o.s., se sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, identifikaní íslo osoby 288 10 341, jako insolvenní správkynČ dlužnice Petry Šebestové, zastoupené JUDr. Mgr. Jaromírem Peterou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Fráni Šrámka 1139/2, proti žalované CALDERSHOT FINANCE LTD., se sídlem v LondýnČ, Finchley Road 788-790, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zastoupené JUDr. Miroslavem Janstou, advokátem se sídlem v Praze 1, TČšnov 1059/1, o pop ení pohledávky v rozsahu 15.454,09 K, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 40 ICm 1601/2012, jako incidenní spor v insolvenní vČci dlužnice Petry Šebestové, bytem v Doudlebech nad Orlicí, U Bažantnice 413, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn., o dovolání žalobkynČ, proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. zá í 2014, .j. 40 ICm 1601/2012, 104 VSPH 149/2014-102 (), takto:

Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 1. zá í 2014, . j. 40 ICm 1601/2012, 104 VSPH 149/2014-102 (), se ruší a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 30. íjna 2013, . j. 40 ICm 1601/2012-41, (), uril, že pohledávka žalované ve výši 15 454,09 K p ihlášená pod P-11/1, není po právu (výrok I.), a rozhodl o nákladech ízení a o soudním poplatku (výroky II. a III.). Zjistil, že mezi dlužníkem a eBankou a.s. byla uzav ena smlouva o povoleném debetu; v lánku XIV. bodu 7 této smlouvy se strany dohodly, že majetkové spory budou rozhodovány jediným rozhodcem, kterého urí rozhodce

JUDr. Kuchta ze seznamu jím vedených rozhodc , p ípadnČ, že je JUDr. Kuchta oprávnČn urit rozhodcem sám sebe. Soud prvního stupnČ na základČ odkazu na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu uzav el, že rozhodí doložka ve smlouvČ je neplatná, a rozhodce nemČl pravomoc vydat rozhodí nález. Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 1. zá í 2014, . j. 40 ICm 1601/2012, 104 VSPH 149/2014-102 (), rozsudek soudu prvního stupnČ zmČnil tak, že žaloba o pop ení pohledávky P11/1 v rozsahu 15.454,09 K se zamítá a rozhodl o nákladech ízení p ed soudy obou stup . Na rozdíl od soudu prvního stupnČ dospČl k závČru, že rozhodí doložka ve smlouvČ o povoleném debetu byla sjednána platnČ, nebo tím, že byla obsažena p ímo v textu smlouvy, daly strany najevo, že jsou srozumČny s tím, že jejich eventuální spor ze smlouvy rozhodne jako rozhodce JUDr. Radim Kuchta. Další zp soby urení rozhodce obsažené v doložce nezp sobují neplatnost rozhodí doložky jako celku, nebo je možné je od zbytku rozhodí doložky oddČlit. Rozhodí doložka je tedy platná v ásti, ve které si strany ujednaly, aby jejich spor ze smlouvy rozhodl rozhodce JUDr. Kuchta. Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkynČ dovolání, jehož p ípustnost dovozuje z ustanovení § 237 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu, ve znČní úinném do 31. 12. 2013 Sb. (srovnej l. II bod 1 a 7 zákona . 404/2012 Sb. a l. II bod 2 zákona . 293/2013 Sb.-dále jen o. s. . ), nebo je p esvČdena, že závČr, na nČmž je založeno napadené rozhodnutí, nekoresponduje s judikaturou Nejvyššího soudu (konkrétnČ nap . s rozhodnutími sp. zn. 30 Cdo 2401/2014, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, sp. zn. 31 Cdo 958/2012 a sp. zn. 21 Cdo 174/2014). Je p esvČdena, že rozhodí doložka obsažená ve SmlouvČ o povoleném debetu na útu z 25. 10. 2005 (dále jen p edmČtná rozhodí doložka ) mČla být posouzena jako neplatná pro neurité a netransparentní urení rozhodce ad hoc (§ 39 zákona . 40/1964 Sb., obanský zákoník, ve znČní úinném do 31. 12. 2013-dále jen ob. zák. /viz § 3028 zákona . 89/2012 Sb./). Namítá nedostatek pravomoci JUDr. Kuchty vydávat pravidla rozhodího ízení (JUDr. Kuchta nebyl úastníky sjednán jako rozhodce ad hoc, bylo pouze dohodnuto, že provede výbČr ze seznamu rozhodc , který ani nebyl ke smlouvČ o povoleném debetu p iložen a nebyla zaruena jeho stálost a nemČnnost). JUDr. Kuchta navíc nemČl právo vydat vlastní ády a statuty (pravidla), jimiž by se rozhodí ízení ídilo, nebo toto oprávnČní náleží pouze rozhodím soud m. Dále prosazuje, že sjednání p edmČtné rozhodí doložky ve formulá ové smlouvČ se spot ebitelem lze považovat za jednostrannČ znevýhod ující klauzuli, rozpornou s p edpisy na ochranu spot ebitele s dobrými mravy. Žalovaná se ve svém vyjád ení k dovolání ztotožnila s rozhodnutím odvolacího soudu a navrhla, aby dovolací soud dovolání jako ned vodné zamítl. Dovolání bylo podáno vas k tomu oprávnČným subjektem (žalobkyní) za splnČní podmínky jeho advokátního zastoupení (§ 241 odst. 1 o. s. .) a je p ípustné podle § 237 o. s. ., nebo smČ uje proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací ízení koní, a závisí na právní otázce, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. Prost ednictvím zp sobilého dovolacího d vodu podle § 241a odst. 1 o. s. ., jímž lze namítat, že rozhodnutí spoívá na nesprávném právním posouzení vČci, žalobkynČ zpochybnila závČr odvolacího soudu, že p edmČtná rozhodí doložka je neplatná pouze v ásti, kde je urení rozhodce neurité, naopak v ásti, kde je uení transparentní, je doložka platná. 40 ICm 1601/2012 Pokraování 3 33 ICdo 11/2015

Podle § 39 ob. zák. je neplatný právní úkon, který svým obsahem nebo úelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se p íí dobrým mrav m. Podle § 55 ob. zák. se smluvní ujednání spot ebitelských smluv nemohou odchýlit od zákona v neprospČch spot ebitele. Spot ebitel se zejména nem že vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení (odstavec 1). Ujednání ve spot ebitelských smlouvách podle § 56 jsou neplatná (odstavec 2). V pochybnostech o významu spot ebitelských smluv platí výklad pro spot ebitele p íznivČjší (odstavec 3). P edmČtná rozhodí doložka, na základČ níž jmenovaný rozhodce dovodil svoji pravomoc k vydání doteného rozhodího nálezu, zní: Smluvní strany se dohodly, že majetkové spory, vzniklé z této Smlouvy o úvČru nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány jediným rozhodcem. Jediný rozhodce bude uren JUDr. Radimem Kuchtou, Iý: 66203813, advokátem se sídlem Brno, P íkop 6, a to ze Seznamu rozhodc , vedeného JUDr. Radimem Kuchtou. JUDr. Radim Kuchta je v Seznamu rozhodc též uveden a je tedy oprávnČn rozhodcem urit sám sebe. Pro rozhodí ízení vedené jediným rozhodcem budou závazná Rozhodí pravidla a Poplatková pravidla, obČ platná ke dni zahájení rozhodího ízení. Rozhodí pravidla, Poplatková pravidla a Seznam rozhodc jsou publikovány na internetové stránce www.iudicium.cz a souasnČ jsou uloženy k nahlédnutí v sídle advokáta JUDr. Radima Kuchty. ObČ smluvní strany berou na vČdomí, že rozhodí ízení je neve ejné, zpravidla pouze písemné, a že nevyjád í-li se žalovaný do sedmi kalendá ních dn ode dne, kdy mu byla doruena žaloba, jsou skutenosti vyjád ené v žalobČ považovány za nesporné. Pro p ípad, že by JUDr. Radim Kuchta z vážných d vod nemohl jediného rozhodce urit, urí jediného rozhodce ze Seznamu rozhodc žalobce. Pro p ípad, že jediný rozhodce nebude moci z vážných d vod spor rozhodnout, odmítne tento spor projednávat nebo se funkce rozhodce vzdá, se smluvní strany dohodly, že JUDr. Radim Kuchta stanoví nového jediného rozhodce ze Seznamu rozhodc . Rozhodí pravidla a Poplatková pravidla jsou závazná i pro jediného rozhodce ureného žalobcem a nového jediného rozhodce. V otázce posuzování platnosti rozhodí smlouvy se z etelem k urení rozhodce (rozhodc ) byla soudní praxe usmČrnČna usnesením ze dne 28. 5. 2009, sp. zn. 12 Cmo 496/2008, uve ejnČným ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod . 45/2010, v nČmž Vrchní soud v Praze p ijal názor, že úastníci se musí v rozhodí smlouvČ dohodnout buć na ad hoc rozhodci (rozhodcích), nebo na stálém rozhodím soudu, který je z ízen na základČ zákona. Jedná-li se o rozhodce ad hoc, jímž musí vždy být fyzická osoba, m že být p ímo v rozhodí smlouvČ tento rozhodce i rozhodci, je-li jich více, uveden (uvedeni), p ípadnČ m že rozhodí smlouva stanovit zp sob, jak poet i osoby rozhodc mají být ureny. Stanovením zp sobu urení rozhodce (rozhodc ) je t eba rozumČt jen urení takového zp sobu, který nezáleží jen na v li jedné strany. Na rozdíl od rozhodc ad hoc mohou stálé rozhodí soudy vydávat svá vlastní pravidla (statuty a ády), která mohou urit jak jmenování a poet rozhodc (rozhodci mohou být vybíráni ze seznamu), tak i zp sob vedení ízení a též náklady rozhodího ízení. Pokud rozhodí smlouva neobsahuje p ímé urení rozhodce (rozhodc ) ad hoc, anebo konkrétní zp sob jeho (jejich) urení, ale jen odkazuje ohlednČ výbČru rozhodce a stanovení pravidel rozhodího ízení na právnickou osobu, která není stálým rozhodím soudem z ízeným na základČ zákona, a odkazuje na touto právnickou osobou stanovené statuty a ády ke jmenování a výbČru rozhodc , jakož i zp sobu vedení rozhodího ízení a stanovení pravidel o nákladech ízení, pak je taková rozhodí smlouva neplatná podle § 39 ob. zák.

V rozsudku ze dne 28. 11. 2013, sp. zn. 23 Cdo 1112/2013, Nejvyšší soud shledal podle § 39 ob. zák. neplatnou rozhodí smlouvu, která pro ešení spor mezi úastníky uruje jediného rozhodce, aniž by ho individualizovala, stanoví, že bude (dodatenČ) jmenován p edsedou dozorí rady právnické osoby, která není stálým rozhodím soudem z ízeným na základČ zákona. Usnesením ze dne 18. 3. 2014, sp. zn. 21 Cdo 174/2014, uve ejnČným ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod . 53/2014, Nejvyšší soud-s p ipomenutím rozhodnutí uvedených shora-opČt uzav el, že rozhodí doložka je (jako celek) neplatná podle § 39 ob. zák. pro rozpor se zákonem, neobsahuje-li p ímé urení rozhodce ad hoc a odkazuje-li pouze na seznam rozhodc vedený a rozhodí ád vydaný fyzickou osobou (rozhodcem). Rozhodí nález vydaný rozhodcem ureným na základČ takovéto absolutnČ neplatné rozhodí doložky není zp sobilým exekuním titulem, nebo rozhodce nemČl k jeho vydání pravomoc. Z formulace p edmČtné rozhodí doložky obsažené ve smlouvČ o povoleném debetu vyplývá, že úastníci se nedohodli na tom, že jejich p ípadný spor bude ešen rozhodcem ad hoc (v rozhodí doložce není uvedeno, že spor rozhodne v ní výslovnČ urený konkrétní rozhodce), a zp sob urení rozhodce v ní není sjednán zákonu odpovídajícím zp sobem, nebo rozhodce mČla vybrat jedna smluvní strana, p ípadnČ t etí subjekt, jenž nebyl úastníkem smlouvy obsahující rozhodí doložku, ze seznamu vedeného právnickou nebo fyzickou osobou, která není stálým rozhodím soudem z ízeným na základČ zákona; seznam obsahující výet fyzických osob povolaných k rozhodnutí sporu (rozhodc ) navíc nebyl souástí smlouvy, kterou strany uzav ely. Uvedené nedostatky zp sobují (absolutní) neplatnost p edmČtné rozhodí doložky jako celku podle § 39 ob. zák. a rozhodce JUDr. Radim Kuchta urený na základČ této neplatné rozhodí doložky proto nemČl k vydání rozhodího nálezu podle zákona o rozhodím ízení pravomoc. ZávČr odvolacího soudu, že p edmČtná rozhodí doložka je v ásti, v níž umož ovala JUDr. Kuchtovi urit rozhodcem sebe samotného platná, tudíž neobstojí. Vzhledem k tomu, že odvolací soud posoudil otázku platnosti rozhodí doložky odchylnČ od závČr p ijatých ve shora citovaných rozhodnutích dovolacího soudu (p iemž není d vodu, aby byla dovolacím soudem posouzena jinak), byl dovolací d vod podle § 214a odst. 1 o. s. . uplatnČn opodstatnČnČ. Nejvyšší soud proto napadené rozhodnutí zrušil a vČc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu ízení (§ 243e odst. 1 o. s. .). Vzhledem k závČr m, které dovolací soud ve vČci p ijal, je již nadbytené zabývat se dalšími námitkami dovolatele. Soudy nižších stup jsou vázány právním názorem dovolacího soudu (§ 243g odst. 1, vČta první, § 226 odst. 1 o. s. .). O nákladech ízení rozhodne soud v novém rozhodnutí (§ 243g odst. 1 vČta druhá o. s. .).

Proti tomuto rozsudku není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 29. b ezna 2016

JUDr. Ivana Zlatohlávková, v. r. p edsedkynČ senátu

Za správnost vyhotovení: Helena Lovíšková