KSHK 40 INS 16646/2015-P-7
Č.j. KSHK 40 INS 16646/2015-P-7-5/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno, o přihlášce pohledávky věřitele: CP Inkaso s.r.o., IČO 29027241, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, pr. zást.: Mgr. Vladimír Štekl, advokát, v celkové výši 127.785,70 Kč, o odvolání věřitele

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10.11.2015, č.j. KSHK 40 INS 16646/2015-P-7-3, se mění tak, že přihláška věřitele: CP Inkaso s.r.o., IČO 29027241, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, doručená soudu dne 5.8.2015, za dlužníkem Davidem Tučkem, anonymizovano , náměstí Hilmarovo 13, 507 32 Kopidlno, v celkové výši 127.785,70 Kč, se n e o d m í t á .

II. Účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Dne 5.8.2015 přihlásil věřitel CP Inkaso s.r.o., IČO 29027241, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 127.785,70 Kč. Na přezkumném jednání dne 25.9.2015 byla přihlášená pohledávka popřena v celé přihlášené výši.

Dne 10.11.2015 vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení č.j.: č.j. KSHK 40 INS 16646/2015-P-7-3, kterým odmítl přihlášku pohledávky věřitele v celé přihlášené výši s tím, že dne 22.10.2015 bylo věřiteli, který se nezúčastnil přezkumného jednání, doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření pravosti jeho přihlášené pohledávky a o důvodech tohoto popření v souladu s § 197 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Dále soud uvedl, že insolvenčním soudem bylo zjištěno, že lhůta k podání určovací žaloby ve vztahu k popřené pohledávce skončila ve smyslu §198 IZ dne 6.11.2015 a že věřitel v uvedené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky nepodal.

Dne 6.11.2015 podal věřitel u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti popřených pohledávek. Incidenční řízení je vedeno pod sp. zn. 40 ICm 4232/2015.

Dne 23.11.2015 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení, kterým se domáhal jeho změny. Věřitel namítal, že žalobu na určení existence insolvenčním správce popřené pohledávky podal u insolvenčního soudu řádně a včas a soud tuto žalobu přijal a zaevidoval.

Insolvenční soud opomenul podání takovéto žaloby a nedopatřením vydal usnesení ze dne 10.11.2015, č.j.-3, který byla přihláška pohledávky odmítnuta a účast věřitele byla v rozsahu odmítnuté pohledávky v insolvenčním řízení ukončena.

Soud proto postupoval dle § 95 IZ a odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 26. listopadu 2015

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Krejčíková