KSHK 40 INS 1612/2016-A-7
Č.j.: KSHK 40 INS 1612/2016-A-7/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužnice: Katarína anonymizovano , anonymizovano , Mladobucká 156, 541 02 Trutnov-Horní Staré Město, zahájené na návrh věřitele: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , Tichá 525, 541 02 Trutnov, o návrhu na předběžné opatření

takto:

I . Návrh na nařízení předběžného opatření navrhovatele: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, doručený soudu dne 4.2.2016, se z a m í t á .

II. Soud ukládá navrhovateli: Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4048161216, konstantní symbol 1148, soudní poplatek ve výši 1.000 Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Dne 25. ledna 2016 byl soudu podán věřitelem Stanislavem Martinkem návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužnice Kataríny anonymizovano . Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení byla zveřejněna dne 25.1.2016 ve 14:45 hod.

Usnesením ze dne 3.2.2016, č.j.-A-4, soud insolvenční návrh navrhovatele Stanislava Martinka na zahájení insolvenčního řízení na majetek dlužnice Kataríny anonymizovano zamítl. Toto usnesení bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 3.2.2016 v 09:17 hod.

Podáním doručeným soudu dne 4.2.2016 v 16:08 do datové schránky navrhl navrhovatel Česká spořitelna, a.s., IČO 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Navrhovatel Česká spořitelna, a.s., navrhl, aby soud vydal usnesení, kterým nařizuje předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a.s., se umožňuje provést veřejnou dražbu nedobrovolnou č.j. 999/2015-N, č.j. 1000/2015-N, č.j. 1001/2015-N, č.j. 1002/2015-N, č.j. 1003/2015-N, č.j. 1004/2015-N, č.j. 1005/2015-N, případně předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a to tak, že dražiteli EURODRAŽBY.CZ, a.s., se umožňuje provést veřejnou dražbu nedobrovolnou č.j. 999/2015-N, č.j. 1000/2015-N, č.j. 1001/2015-N, č.j. 1002/2015-N, č.j. 1003/2015-N, č.j. 1004/2015-N, č.j. 1005/2015-N s omezením, aby výtěžek dražby byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové k dispozici v tomto řízení.

Podle § 109 odst. 1 IZ se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: a) pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty nemohou být uplatněny žalobou, lze-li je uplatnit přihláškou, b) právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení, c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Pro pohledávky za majetkovou podstatou (§ 168) a pohledávky jim na roveň postavené (§ 169) však lze provést nebo vést výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek náležející do majetkové podstaty dlužníka, na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 a s omezeními tímto rozhodnutím založenými. Není-li dále stanoveno jinak, výkon rozhodnutí nebo exekuce se i nadále nařizuje nebo zahajuje a provádí proti povinnému, d) nelze uplatnit dohodou věřitele a dlužníka založené právo na výplatu srážek ze mzdy nebo jiných příjmů, s nimiž se při výkonu rozhodnutí nakládá jako se mzdou nebo platem.

Podle § 146 odst. 1 IZ účinností rozhodnutí podle § 142 zanikají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření. Odůvodňují-li to okolnosti případu, může insolvenční soud určit, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a dosud vydaná předběžná opatření zaniknou až právní mocí rozhodnutí.

Podle § 89 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení jsou účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu vydané podle § 143 IZ se řadí mezi jiná rozhodnutí o insolvenčním návrhu ve smyslu § 142 IZ. Podle § 146 odst. 1 IZ tak účinností usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu zanikly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení. Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 3.2.2016 v 09:17 hod. Tímto okamžikem tedy účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zanikly, a to včetně účinku podle § 109 odst. 1 písm. c) IZ, který navrhovatel Česká spořitelna, a.s., ve svém návrhu na vydání předběžného opatření navrhuje omezit.

Z výše uvedeného vyplývá, že soud nemůže omezit účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení, který v souladu se shora citovanými ustanoveními insolvenčního zákona zanikl. Insolvenčnímu soudu tak nezbylo, než návrh navrhovatele Česká spořitelna, a.s., na vydání předběžného opatření zamítnout.

Nad rámec tohoto usnesení považuje insolvenční soud za nutné uvést, že vzhledem k zániku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení nic nebrání provedení výše specifikované veřejné dražby nedobrovolné.

Současně soud uložil navrhovateli Česká spořitelna, a.s., povinnost k úhradě soudního poplatku za podání návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000 Kč (výrok II. tohoto usnesení), a to v souladu s § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, a položky 5 sazebníku poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 5. února 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová