KSHK 40 INS 150/2016-P-2
Č.j.: KSHK 40 INS 150/2016-P-2-5/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužnice Jany Fialové, r. č.: 775125/3246, Palackého 46, 551 01 Jaroměř-Josefov, o přihlášce pohledávky věřitele: Sigma Consulting s.r.o., IČO 25053931, Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1-Staré Město, pr. zást.: Jan Šafra, LL.M., advokát, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1-Nové Město, v celkové výši 1.066.832,30, o odvolání věřitele

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č. j. KSHK 40 INS 150/2016-P-2-3 ze dne 13. 9. 2016, se mění tak, že přihláška věřitele: Sigma Consulting s.r.o., IČO 25053931, Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1-Staré Město, doručená soudu dne 15. 2. 2016, za dlužnicí: Jana Fialová, r. č. 775125/3246, Palackého 46, 551 01 Jaroměř- Josefov, ve výši 1.066.832,30 Kč, se n e o d m í t á .

II. Účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Dne 15. 2. 2016 přihlásil věřitel Sigma Consulting s.r.o., IČO 25053931, Revoluční 764/17, 110 00 Praha 1-Staré Město, do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 1.066.832,30 Kč. Na přezkumném jednání dne 15. 4. 2016 popřel insolvenční správce pravost pohledávky.

Dne 13. 9. 2016 vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení č. j.: KSHK 40 INS 150/2016-P-2-3, kterým odmítl přihlášku pohledávky věřitele v celé přihlášené výši s tím, že dne 26. 4. 2016 bylo věřiteli, který se nezúčastnil přezkumného jednání, doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření pravosti jeho přihlášené pohledávky a o důvodech tohoto popření v souladu s § 197 odst. 2 a 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ). Dále soud uvedl, že insolvenčním soudem bylo zjištěno, že lhůta k podání určovací žaloby ve vztahu k popřené pohledávce věřiteli skončila dne 16. 5. 2016. Věřitel v uvedené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky nepodal.

Dne 12. 5. 2016 podal věřitel u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti a výše popřené pohledávky. Incidenční řízení je vedeno pod sp. zn. 40 ICm 1626/2016. isir.justi ce.cz

Dne 3. 10. 2016 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení, kterým se domáhal jeho zrušení. Věřitel namítal, že žalobu na určení existence insolvenčním správcem popřené pohledávky podal u insolvenčního soudu řádně a včas a soud tuto žalobu přijal a zaevidoval.

Insolvenční soud opomenul podání takovéto žaloby a nedopatřením vydal usnesení ze dne 13. 9. 2016, č. j.-3, kterým byla přihláška pohledávky odmítnuta a účast věřitele byla v insolvenčním řízení ukončena.

Soud proto postupoval dle § 95 IZ a odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 13. října 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová