KSHK 40 INS 14969/2012-P-7
Č.j.: KSHK 40 INS 14969/2012-P-7-6/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníků Martina anonymizovano , anonymizovano , Štefánikova 324/23, 500 11 Hradec Králové-Moravské Předměstí a Hany anonymizovano , anonymizovano , Štefánikova 324/23, 500 11 Hradec Králové-Moravské Předměstí, o přihlášce pohledávky věřitele: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, koresp. adresa: 28. Října 3123/152, 709 02 Ostava-Moravská Ostrava, jednající v zast. mandatáře: ČEZ Zákaznické služby s.r.o., IČ: 26376547, Guldenerova 2577/19, 326 00 Plzeň

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové č.j.-3 ze dne 10.9.2014 ve znění opravného usnesení č.j.-4 ze dne 11.9.2014 se mění tak, že soud nebere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, ze dne 2.9.2014, ve výši 4.704 Kč.

II. Účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 17.10.2012, č.j.: KSHK 40 INS 14968/2012-A-13 zjistil úpadek dlužníků a zároveň povolil jeho řešení oddlužením podle § 389 a násl. zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Insolvenčním správcem byla ustanovena Edl a partneři v.o.s., se sídlem Na zahrádkách 268/18, 503 41 Hradec Králové-Věkoše.

Podáním doručeným soudu dne 5.11.2012 přihlásil věřitel do insolvenčního řízení svou nezajištěnou pohledávku ve výši 9.043,20 Kč.

Dne 10.9.2014 vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení č.j.: 40 INS 14969/2012-P-7-3, kterým vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele ČEZ Prodej, s.r.o., ze dne 2.9.2014 ve výši 4.704 Kč a zároveň ukončil jeho účast v insolvenčním řízení v rozsahu zpětvzetí pohledávky.

Dne 3.10.2014 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení ve znění opravného usnesení, kterým se domáhal jeho zrušení. Věřitel namítal, že podáním, které si insolvenční soud vyložil jako zpětvzetí přihlášky pohledávky, pouze oznamoval soudu uhrazení pohledávky za majetkovou podstatou ve výši 4.704 Kč, jejíž existenci soudu oznámil podáním ze dne 4.8.2014, které bylo publikováno v insolvenčním rejstříku KSHK 40 INS 14968/2012-B-29.

Napadené usnesení bylo vydáno na základě podání věřitele, které bylo soudu doručeno dne 2.9.2014 a které si insolvenční soud nesprávně vyložil jako částečné zpětvzetí pohledávky věřitele. Ve skutečnosti však věřitel oznamoval úhradu části pohledávky nikoli přihlášené, ale pohledávky až v období po schválení oddlužení. Věřitel tímto způsobem soudu oznámil úhradu pohledávky za majetkovou podstatou.

Insolvenční soud tak nesprávným posouzením tohoto podání došel k mylnému závěru o zpětvzetí části původně přihlášené pohledávky.

Soud proto postupoval dle § 95 IZ a odvolání věřitele v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze věřitel (§ 184 IZ), a to do patnácti dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 13. října 2014

Mgr. Věra Šáfrová samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: