KSHK 40 INS 13001/2015-B-12
Č.j.: KSHK 40 INS 13001/2015-B-12 /celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníka: Luboš Kuchta, r. č. 660930/0720, Horní Vlčkovice 99, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Luboše Kuchty, r. č. 660930/0720, Horní Vlčkovice 99, 544 44 Vlčkovice v Podkrkonoší, pro p. Renatu anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradecká 2657, 470 06 Česká Lípa, ohledně nemovitostí v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, a to:

-podíl ve výši 1/8 na nemovitostech-stav. parcela č. 2495, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je č. p. 2113, rodinný dům

zapsáno na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Jiřímu Farovi, Valteřická 757, 543 01 Vrchlabí, souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to nemovitostí v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem, a to:

-podíl ve výši 1/8 na nemovitostech-stav. parcela č. 2495, zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je č. p. 2113, rodinný dům

zapsáno na LV č. 250 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov;

a to kupující p. Renatě anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradecká 2657, 470 06 Česká Lípa, za kupní cenu ve výši 206.875 Kč.

III. Kupní cena bude složena na účet majetkové podstaty dlužníka při podpisu kupní smlouvy.

IV. Insolvenční soud ukládá dle § 11 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenčnímu správci Ing. Jiřímu Farovi, Valteřická 757, 543 01 Vrchlabí, aby po složení kupní ceny sdělil tuto skutečnost obratem soudu. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. 7. 2015, č. j. KSHK 40 INS 13001/2015-A-8, byl zjištěn úpadek dlužníka. Současně soud určil způsob řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Jiří Fara, Valteřická 757, 543 01 Vrchlabí. Usnesením ze dne 10. 12. 2015, č.j.-B-10, soud schválil oddlužení dlužníka splátkovým kalendářem.

Podáním doručeným soudu dne 21. 9. 2016 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem ve výroku II. uvedených nemovitostí z majetkové podstaty dlužníka p. Renatě anonymizovano , anonymizovano , bytem Hradecká 2657, 470 06 Česká Lípa, sestře dlužníka, tj. osobě blízké podle § 22 o.z. V žádosti uvedl, že nemovitosti uvedené ve výroku usnesení dlužník zdědil po své matce p. Marii Kuchtové, zemřelé dne 19. 1. 2016. K návrhu správce připojil rozhodnutí Okresního soudu v Trutnově, č.j. 10 D 167/2016-39.

O podíl na nemovitostech projevila zájem sestra dlužníka a nabídla kupní cenu ve výši 206.875 Kč. Tato částka vychází z tržního ocenění nemovitosti vypracovaného realitní kanceláří a použitého v rámci dědického řízení.

Insolvenční správce tedy požádal o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty s ohledem na skutečnost, že podíl ve výši 1/8 na nemovitosti je třetím osobám prakticky neprodejný.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné

V Hradci Králové dne 24. října 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Irena Hanušová