KSHK 40 INS 10866/2014-B-25
Č.j.: KSHK 40 INS 10866/2014-B-25 /celk. 2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Věrou Šáfrovou v insolvenční věci dlužníků: Miloslav Matěka, r. č. 610504/0546, Martínkovice 76, 549 73 Martínkovice a Hana Matěková, r. č. 655925/0885, IČO 88874702, Martínkovice 76, 549 73 Martínkovice, o povolení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty a o žádosti insolvenčního správce

takto:

I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků: Miloslav Matěka, r. č. 610504/0546, Martínkovice 76, 549 73 Martínkovice a Hana Matěková, r. č. 655925/0885, IČO 88874702, Martínkovice 76, 549 73 Martínkovice, pro p. Kristiána anonymizovano , anonymizovano , bytem 549 73 Martínkovice 76, ohledně

nemovitostí zapsaných na LV č. 445 pro obec Martínkovice, a to: -pozemek parc.č. st. 399, jehož součástí je stavba Martínkovice čp. 76-rodinný dům, vše zapsáno na LV č. 445 v k.ú. Martínkovice,

vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, a to za částku 550.000 Kč.

II. Insolvenční soud ukládá dle § 11 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), insolvenčnímu správci Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, aby po složení kupní ceny sdělil tuto skutečnost obratem soudu.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 19. 5. 2014, čj. KSHK 40 INS 10866/2014-A-6 zjistil úpadek dlužníků a povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Insolvency Project v.o.s., IČO 28860993, se sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové. Usnesením ze dne 5. 9. 2014, č.j.-B-8, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Podáním ze dne 14. 7. 2015 požádal insolvenční správce o udělení souhlasu s prodejem ve výroku uvedených nemovitostí z majetkové podstaty uvedených pod položkou č. 1 v soupisu majetkové podstaty dlužníků, a to: pozemek parc.č. st. 399, jehož součástí je stavba Martínkovice čp. 76-rodinný dům, vše zapsáno na LV č. 445 v k.ú. Martínkovice, za částku 550.000 Kč, synovi dlužníků Kristiánovi Matěkovi, tj. osobě blízké ve smyslu § 295 isir.justi ce.cz odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ).

Insolvenční správce k návrhu předložil znalecký posudek č. 1639-173/2015 o stanovení ceny obvyklé rodinného domu a pozemku pro účely insolvenčního řízení.

Soud následně vyzval zájemce p. Kristiána anonymizovano k doložení finančních prostředků ke krytí částky 55.000 Kč s tím, že poté bude výjimka k prodeji soudem udělena. Zájemce (syn dlužníků) tuto skutečnost, tedy, že má projednaný úvěr či finanční prostředky na účtu, soudu nedoložil a soud měl za to, že zájemce tento prodej zdržuje. Usnesením ze dne 7. 6. 2016 soud tedy žádosti p. Kristiána Matěky nevyhověl.

K výzvě soudu zájemce o koupi předložil soudu potvrzení Modrá pyramida, stavební spořitelna ze dne 2. 9. 2016, že probíhá jednání o hypotečním úvěru na koupi rodinného domu na adrese Martínkovic čp. 76.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení.

Ve výroku II. soud uložil insolvenčnímu správci poté, co bude složena kupní cena na účet majetkové podstaty, sdělit tuto skutečnost obratem soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Hradci Králové dne 5. října 2016

Mgr. Věra Šáfrová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Ivana Hlaváčková