KSHK 35 INS 8529/2014-P
Č.j.: KSHK 35 INS 8529/2014-P 10-4/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníka Jiřího Bradáče, rč: 490831/055, IČ 18843697, Homyle 47, 503 15 Boharyně, o přihlášce pohledávky věřitele Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. září 2014, č.j. KSHK 35 INS 8529/2014-P10-2, se zrušuje.

II. Přihláška pohledávky věřitele Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové, soudu doručená dne 25. září 2014, za dlužníkem Jiřím Bradáčem, rč: 490831/055, IČ 18843697, Homyle 47, 503 15 Boharyně, ve výši 54.573,-- Kč, se neodmítá.

Odůvodnění:

Dne 27. března 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci shora uvedeného dlužníka. Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. června 2014, č.j. KSHK 35 INS 8529/2014-A-7 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení úpadku oddlužením. V rozhodnutí o úpadku soud zároveň vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku v insolvenčním rejstříku, tj. do dne 9. července 2014 přihlásili své pohledávky na předepsaném formuláři a poučil je, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Dne 25. září 2014 byla do datové schránky nadepsaného soudu doručena přihláška pohledávky věřitele Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Horova 17, 500 02 Hradec Králové, ve výši 54.573,--Kč. Soud usnesením ze dne 30. září 2014, č.j. KSHK 35 INS 8529/2014-P10-2 přihlášku pohledávky odmítl pro opožděnost a ukončil účast věřitele v řízení.

Podáním soudu doručeným dne 6. listopadu 2014 se věřitel do usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky odvolal. Uvedl, že v daném insolvenčním řízení dne 9. července 2014, tedy ve lhůtě k přihlášení pohledávek přihlásil pod č.j. 1232148/14 hromadně nezajištěné pohledávky ve výši 651.489,13 Kč a pod č.j. 1232149/14 hromadně nezajištěné odhadnuté pohledávky ve výši 4.550,--Kč. Odhadnuté pohledávky ve výši 4.550,--Kč byly přihlášeny s ohledem na skutečnost, že dlužník v zákonem stanovených lhůtách nepodal jednotlivá daňová tvrzení za část zdaňovacího období, která uplynula do dne předcházející účinnosti rozhodnutí o úpadku. Po splnění těchto zákonných povinností bylo dne 25. září 2014 věřitelem podáno upřesnění hromadně nezajištěných odhadnutých pohledávek. Věřitel se odvolává na § 173 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon v platném znění (dále jen IZ ), kdy při postupu podle § 192 odst. 4 IZ může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěna, měnit výši přihlašované pohledávky. Dále se věřitel odvolává na přezkumné jednání konané dne 29. září 2014, při kterém byla předmětná pohledávka insolvenční správcem uznána.

Dle § 210a občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení o odmítnutí žaloby, popř. jiného návrhu na zahájení řízení, může k odvolání změnit přímo soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví.

Soud se po přezkoumání odvolání věřitele ztotožnil s argumenty věřitele, postupoval dle § 210a o.s.ř. a usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky věřitele Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, ve výši 54.573,--Kč, zrušil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné a lze je podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 21. listopadu 2014

Mgr. Daniela Kadlečková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Morávková