KSHK 35 INS 5115/2015-B
KSHK 35 INS 5115/2015-B 14/celk. 2

Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužnice Petry Horynové, r. č. 815705/3234, IČ: 72953071, M. D. Rettigové 1067/13, 500 02 Hradec Králové, o návrhu na vydání předběžného opatření věřitele Martina Ctibora, nar. 21. března 1977, Mírové náměstí 264, 273 03 Stochov, takto:

Soud nařizuje předběžné opatření, jímž nedobrovolná dražba nemovitých věcí vedená pod sp. zn. 081 EX 21112/12, prováděná soudním exekutorem JUDr. Marcelem Smékalem, nabývá účinnosti s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením části nemovitosti povinné Petry Horynové, a to ideálního spoluvlastnického podílu 1/3 k nemovitostem-budově čp. 306 na parcele č. st. 146, parcele č. st. 146-zastavěná plocha a nádvoří, parcele č. st. 278-zastavěná plocha a nádvoří, parcele č. 528-ostatní plocha, parcele č. 529/1-trvalý travní porost, parcele 529/2 -ostatní plocha, parcele č. 529/4-ostatní plocha, parcele č. 529/6-trvalý travní porost, parcele č. 531/1-trvalý travní porost, parcele č. 532/1-trvalý travní porost, parcele č. 532/2 -ostatní plocha, parcele č. 534-ostatní plocha a parcele č. 535-trvalý travní porost, zapsaným v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 45 pro katastrální území Velká Úpa I, obec Pec pod Sněžkou, okres Trutnov, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 5115/2015 k dispozici insolvenčnímu správci dlužnice 1. správcovské a konkurzní, v. o. s., Sladkovského 67, 530 02 Pardubice.

Odůvodnění:

Návrhem dlužnice doručeným soudu dne 27. února 2015 bylo zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j. KSHK 35 INS 5115/2015-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne. Usnesením zdejšího soudu ze dne 19. června 2015, č. j.-A-12, byl zjištěn úpadek dlužnice, a konkurzní, v. o. s., Sladkovského 67, 530 02 Pardubice.

Podáním ze dne 3. září 2015 věřitel Martin Ctibor (věřitel pod P-7, namísto původního věřitele Generali Pojišťovny, a. s.) navrhl vydání předběžného opatření s tím, že Ivo Hoffman vydražil dne 30. října 2013 v elektronické dražbě ideální spoluvlastnický podíl k nemovitostem dlužnice uvedeným ve výroku tohoto usnesení. Před nabytím účinnosti dražby však dlužnice podala insolvenční návrh s návrhem na oddlužení. Podle věřitele je dán společný zájem věřitelů, neboť by v insolvenčním řízení došlo z výtěžku exekuce k jejich plnému uspokojení, a důvody hodné zvláštního zřetele, když věřitelé mohli být uspokojeni již před dvěma roky.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) a b) insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také (mj.) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Soud má za to, že v případě navrhovaného předběžného opatření jsou splněny podmínky pro jeho vydání ve smyslu shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona, když neodporuje společnému zájmu věřitelů (naopak ti budou z výtěžku plně uspokojeni) a jsou zde důvody hodné zvláštního zřetele (doba trvání exekuce a dražby). Z těchto důvodů soud ve smyslu § 82 odst. 1 a 2 písm. b) insolvenčního zákona nařídil předběžné opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se se doručuje do vlastních rukou dlužníkovi, insolvenčnímu správci a navrhovateli předběžného opatření (§ 82 odst. 5 insolvenčního zákona).

V Hradci Králové dne 8. září 2015

Mgr. Daniela Kadlečková v.r., soudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Orlíková