KSHK 35 INS 369/2016-A
KSHK 35 INS 369/2016-A 4/celk. 2

Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužnice Ire ny Cvrkalové, r. č. 635131/1340, Houdkovice 27, 518 01 Trnov, o návrhu na vydání předběžného opatření věřitele FINWAY, a. s., IČ: 28420098, K Brance 1171/11, 155 00 Praha, t a k t o :

Soud nařizuje předběžné opatře ní, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Martinu Tunklovi, se sídlem exekutorského úřadu v Plzni, Palackého náměstí 28, umožňuje vést a provést exekuci prodejem nemovitých věcí, vedenou pod sp. zn. 94 EX 7856/13, s omezením, aby výtěžek z prodeje nemovitostí povinné-dlužnice Ireny Cvrkalové, a to parcely č. st. 22-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba čp. 27-zem. used., parcely č. 1115/5-vodní plocha a parcely č. 1115/50-vodní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 296 pro katastrální území Houdkovice, obec Trnov, okres Rychnov nad Kněžnou, u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn.k dispozici v tomto říze ní.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem dlužnice doručeným soudu dne 10. ledna 2016 bylo zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j.-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne. opatření s tím, že je zástavním věřitelem na základě smlouvy o zřízení zástavního práva ze dne 11. ledna 2011, kterou uzavřel jako zástavce Marek Zídka, a to ke shora uvedeným nemovitostem, které byly původně v jeho vlastnictví, nyní jsou ve výlučném vlastnictví dlužnice. Úvěr ze smlouvy o úvěr ze dne 21. dubna 2011 byl zesplatněn, neboť Marek Zídka byl v prodlení se splácením. Soudní exekutor vede exekuci na základě pověření Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou ze dne 16. dubna 2014, č. j. 18 EXE 1205/2014-19, které bylo vydáno na základě vykonatelného rozhodčího nálezu Mgr. Jana Fišera ze dne 19. srpna 2013, č. j. 103 Rozh 3207/2013-7. V exekučním řízení byl dne 24. dubna 2014 vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí č. j. 94 EX 7856/2013-27 a poté dne 11. prosince 2015 dražební vyhláška č. j. 94 EX 7856/13-99, na základě které se má konat dne 21. ledna 2016 ve 12:30 hod. elektronická dražba. Podle věřitele jsou dány důvody hodné zvláštního zřetele, když z mj. načasování podání insolvenčního návrhu je zřejmé, že skutečným důvodem podání návrhu je zamezit prodeji zajištěných nemovitostí v dražbě.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) a b) insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také (mj.) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Soud má za to, že v případě navrhovaného předběžného opatření jsou splněny podmínky pro jeho vydání ve smyslu shora citovaných ustanovení insolvenčního zákona, když neodporuje společnému zájmu věřitelů (když výtěžek bude k dispozici v insolvenčním řízení) a jsou zde důvody hodné zvláštního zřetele (zamezit snaze dlužnice znemožnění exekučního řízení). Z těchto důvodů soud ve smyslu § 82 odst. 1 a 2 písm. b) insolvenčního zákona nařídil předběžné opatření.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se se doručuje do vlastních rukou dlužníkovi, insolvenčnímu správci a navrhovateli předběžného opatření (§ 82 odst. 5 insolvenčního zákona).

V Hradci Králové dne 13. ledna 2016

Mgr. Daniela Kadlečková v.r., soudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Orlíková