KSHK 35 INS 36859/2013-P2-5
Č.j.: KSHK 35 INS 36859/2013-P2-5/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníka: Radek Fejfar, rč: 790621/3172, Soudná 54, 506 01 Jičín, o přihlášce pohledávky věřitele: PROFI CREDIT Czech s.r.o., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. prosince 2015, Č.j.: KSHK 35 INS 36859/2013-P2-4 se zrušuje.

II. Soud bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele PROFI CREDIT Czech s.r.o., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, a to dílčí pohledávky č. 3 ve výši 50.936,--Kč, dílčí pohledávky č. 4 ve výši ve výši 1.666,--Kč a dílčí pohledávky č. 5 ve výši 7.294,--Kč.

III. Přihláška pohledávky věřitele: PROFI CREDIT Czech s.r.o., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, doručená soudu dne 4. dubna 2014 za dlužníkem: Radek Fejfar, rč: 790621/3172, Soudná 54, 506 01 Jičín se v dílčí pohledávce č. 1 ve výši 16.328,--Kč a v dílčí pohledávce č. 2 ve výši 8.405,--Kč odmítá.

IV. Právní mocí tohoto usnesení účast věřitele pro částku celkem 84.629,--Kč v řízení končí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 31. března 2014, č.j. KSHK 35 INS 36859/2013-A-6 zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Podáním soudu doručeným dne 4. dubna 2014 přihlásil věřitel PROFI CREDIT Czech s.r.o., do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 96.843,--Kč. Tato se skládá z dílčí pohledávky č. 1 ve výši 16.328,--Kč, z dílčí pohledávky č. 2 ve výši 8.405,--Kč, z dílčí pohledávky č. 3 ve výši 63.150,--Kč, z dílčí pohledávky č. 4 ve výši 1.666,--Kč a z dílčí pohledávky č. 5 ve výši 7.294,--Kč. Na přezkumném jednání dne 23. června 2014 byla popřena pohledávka č. 1 ve výši 16.328,--Kč, pohledávka č. 2 ve výši 8.405,--Kč, pohledávka č. 3 ve výši 50.936,--Kč, pohledávka č. 4 ve výši 1.666,--Kč a pohledávka č. 5 ve výši 7.294,--Kč. Vyrozuměním doručeným věřiteli dne 25. srpna 2014 vyrozuměl insolvenční správce v souladu s § 197 odst.

2 IZ věřitele, jenž se nezúčastnil přezkumného jednání o tom, že jeho nevykonatelné pohledávky popřel a zároveň uvedl důvod popření. Podáním soudu doručeným dne 2. září 2014 vzal věřitel pohledávku částečně zpět, a to dílčí pohledávku č. 3 ve výši 50.936,--Kč, dílčí pohledávku č. 4 ve výši ve výši 1.666,--Kč a dílčí pohledávku č. 5 ve výši 7.294,--Kč. Dle § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ), platí, že věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci. Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí. Dle § 187 IZ pro část přihlášené pohledávky platí postup podle § 184 IZ obdobně. Vzhledem k tomu, že věřitel vzal v průběhu insolvenčního řízení svoji pohledávku částečně zpět, soud vzal v souladu s § 184 IZ ve spojení s § 187 IZ toto částečné zpětvzetí na vědomí. Po právní moci tohoto usnesení účast věřitele pro částku, která byla vzata zpět, v řízení končí. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčním správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčním soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle § 185 IZ insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle IZ k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží. Insolvenčním soudem bylo zjištěno, že lhůta k podání určovací žaloby ve vztahu k popřené pohledávce skončila dne 28. září 2015. Věřitel v uvedené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky nepodal. Vzhledem k uvedenému tedy insolvenční soud rozhodl za podmínek § 178 odst. 1 IZ a § 198 odst. 1 IZ o odmítnutí dílčí pohledávky č. 2 věřitele ve výši 8.405,--Kč.

Věřitel nadále zůstává účastníkem řízení pro pohledávku č. 3 ve výši 12.214,--Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí může odvolání podat pouze přihlášený věřitel (§ 185 IZ) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 19. ledna 2016

Mgr. Daniela Kadlečková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Ivana Endrychová