KSHK 35 INS 34591/2013-B-12
Č.j.: KSHK 35 INS 34591/2013-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužnice Lesany Pešlové, rč: 655417/2581, Marie Pujmanové 288, 541 01 Trutnov-Kryblice, o změně způsobu oddlužení

takto:

Soud schvaluje změnu způsobu oddlužení dlužnice, a to formou splátkového kalendáře. Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 6. května 2014, č.j. KSHK 35 INS 34591/2013-A-10, zjistil úpadek dlužnice a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost Beneš-insolvenční správce, v.o.s., Tušimice 23, 432 01 Kadaň. Usnesením ze dne 13. října 2014, č.j.-B-8 soud schválil oddlužení dlužnice zpeněžením majetkové podstaty. Předmětem zpeněžení byly nemovitosti ve vlastnictví dlužnice, konkrétně bytová jednotka a spoluvlastnický podíl ke společným částem budovy (blíže specifikováno v soupisu majetkové podstaty na č.l. B-4 ins. spisu). Do insolvenčního řízení dlužnice přihlásilo 6 věřitelů své pohledávky v celkové výši 289.440,33 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 8. září 2014 insolvenční správce popřel vykonatelnou pohledávku věřitele Jiřího Vorala ve výši 180.000,--Kč v plné výši. Pohledávky ostatních věřitelů byly zjištěny. Insolvenční správce následně podal žalobu o určení pravosti a výše vykonatelné pohledávky věřitele Jiřího Vorala dle § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení-insolvenční zákon (dále jen IZ ). Rozsudkem ze dne 3. srpna 2015, č.j. 35 ICm 3391/2014-33 soud určil, že popření vykonatelné pohledávky věřitele Jiřího Vorala ve výši 180.000,--Kč je po právu. Rozsudek nabyl právní moci dne 18. září 2015. Vzhledem ke skutečnosti, že celková výše zjištěných pohledávek činí 109.440,33 Kč, soud dospěl k závěru, že není třeba zpeněžovat nemovitosti dlužnice, když výtěžek zpeněžení by značně přesáhl sumu zjištěných pohledávek všech věřitelů. Soud přihlíží i ke skutečnosti, že dlužnice soudu předložila Smlouvu o důchodu, dle které bude pro účely oddlužení dlužnice měsíčně poskytována částka ve výši 3.000,--Kč. Za dobu trvání 60 měsíců plátkového kalendáře by tak dlužnice měla uhradit 100 % zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů včetně odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce. Soud proto v rámci své dohlédací činnosti (§ 11 odst. 1 IZ) rozhodl o změně způsobu oddlužení dlužnice formou splátkového kalendáře, který bude soudem vyhotoven po právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 19. ledna 2016 Mgr. Daniela Kadlečková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Orlíková