KSHK 35 INS 33922/2014-A
KSHK 35 INS 33922/2014-A 9-1/celk. 1

Us ne se ní

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníka Řeznictví Tóthovi, s. r. o., IČ: 02898179, 549 55 Žďár nad Metují 29, o insolvenčním návrhu, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. května 2015, č. j. KSHK 35 INS 33922/2014-A-6, se zrušuje a v řízení se dále pokračuje.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 16. prosince 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j. KSHK 35 INS 33922/2014-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne.

Soud usnesením ze dne 9. ledna 2015, č. j.-5, vyzval dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000 Kč a stanovil mu ke splnění této povinnosti lhůtu 5 dnů od právní moci usnesení. Současně ho poučil o následcích nesplnění výzvy. Citované usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 13. ledna 2015, dlužník zálohu zaplatil dne 19. ledna 2015. Soud usnesením ze dne 5. května 2015, č. j.-6, insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy zastavil, neboť záznam o složení zálohy nebyl do té doby zveřejněn v insolvenčním rejstříku, k jeho zveřejnění došlo až dne 1. června 2015. Dlužník dne 19. května 2015 podal proti usnesení o zastavení řízení odvolání.

Vzhledem k tomu, že stanovená záloha byla dlužníkem skutečně zaplacena v době před vydáním usnesení o zastavení řízení, soud toto usnesení zrušil s tím, že bude v řízení dále pokračovat.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání [§ 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.].

V Hradci Králové dne 29. července 2015

Mgr. Daniela Kadlečková v.r., soudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Morávková