KSHK 35 INS 32568/2013-A-4
Č.j.: KSHK 35 INS 32568/2013-A-4/celk.3

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem v insolvenční věci dlužníka: Milan anonymizovano , anonymizovano , IČ 88114091, Cejpova 317, 500 09 Hradec Králové, o návrhu navrhovatele JUDr. Jana Bohutínského, Exekutorský úřad Trutnov na vydání předběžného opatření,

takto:

Soud n a ř i z u j e toto předběžné opatření:

I. Soud omezuje účinky zahájení insolvenčního řízení spočívající v zákazu provedení exekuce prodejem nemovitosti, která byla nařízena Exekutorským úřadem Trutnov, soudním exekutorem JUDr. Janem Bohutínským pod sp.zn. 158 EX 3/13, a to této nemovitosti:

II. Exekutorskému úřadu Trutnov, soudnímu exekutorovi JUDr. Janu Bohutínskému, se umožňuje provést exekuci na majetek Milana anonymizovano , anonymizovano , IČ 88114091, Cejpova 317, 500 09 Hradec Králové, tj. nemovitosti specifikované ve výroku I. tohoto usnesení, nařízenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 158 EX 3/13 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitosti byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem a po vydání rozhodnutí o vydání výtěžku po odečtení nákladů exekuce k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. .

III. Soud ukládá navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet Krajského soudu v Hradci Králové č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 4803256813, konstantní symbol 1148, soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření.

Odůvodnění:

Návrhem dlužníka Milana anonymizovano doručeným soudu dne 18. listopadu 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j. -A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne.

Podáním doručeným soudu do datové schránky dne 18.11.2013 soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov navrhl vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku tohoto usnesení s tím, že v případě dlužníka se jedná o opakovaný návrh na povolení oddlužení, když původní řízení vedené u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn. KSHK 35 INS 20671/2013 bylo pro nedoplnění návrhu dlužníkem přes výzvu soudu odmítnuto (dlužník podal návrh na povolení oddlužení bezprostředně po vydání dražební vyhlášky ohledně prodeje nemovitosti). Po odmítnutí návrhu dlužníka Krajským soudem v Hradci Králové bylo nařízeno další dražební jednání na den 19.11.2013, a to usnesením ze dne 18.10.2013, č.j. 158 EX 3/13-94 ze dne 18.10.2013. Milan anonymizovano však jeden den před samotnou dražbou podal další insolvenční návrh na povolení oddlužení. S ohledem na krátký časový úsek má JUDr. Bohutínský za to, že se jedná o další pokus dlužníka oddálit provedení exekuce a vyhnutí dražbě jeho nemovitosti. Dále exekutor uvedl, že oba insolvenční návrhy byly podány jen s malou časovou prodlevou před nařízenou dražbou jeho nemovitosti, kdy toto jednání sabotuje probíhající exekuční řízení, když účinky zahájeného insolvenčního řízení znemožňují provést samotnou dražbu a navrhl, aby soud v předběžném opatření omezil účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení a povolil dražbu nemovitosti za podmínky, že výtěžek dosažený zpeněžením majetku bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení. A v neposlední řadě dle názoru exekutora navržené předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť v případě, že dojde ke zpeněžení majetku dlužníka, bude výtěžek po odečtení nákladů exekuce k dispozici insolvenčnímu správci a věřitelé budou uspokojeni stejně jako věřitelé v insolvenčním řízení. Svá tvrzení navrhovatel listinami doložil.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) a b) insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Vzhledem k tomu, že v případě dlužníka jde o již druhý (opakovaně podaný) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, když první návrh dlužník na výzvu soudu nedoplnil a druhý návrh rovněž neobsahuje předepsané náležitosti dle § 104 insolvenčního zákona, navíc své oba návrhy podal dlužník bezprostředně před konáním dražby jeho nemovitosti, je zřejmé, že dlužník podává insolvenční návrhy za účelem zamezit provedení této exekuce na nemovitosti, přestože má více věřitelů, všechny své závazky není schopen plnit, jak ostatně sám tvrdí v insolvenčním návrhu. Z těchto důvodů soud ve smyslu § 82 odst. 1 a 2 písm. b) insolvenčního zákona nařídil předběžné opatření tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Podle § 4 odst. 1 písm. h) ve spojení s položkou 5 zákona o soudních poplatcích a Sazebníku soudních poplatků byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,--Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může podat odvolání pouze dlužník (§ 113 odst. 4 IZ). Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

Lhůta je zachována, je-li v poslední den lhůtě učiněn úkon u zdejšího soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit.

Toto předběžné opatření omezuje dlužníka v nakládání s majetkovou podstatou nad rámec stanovený v § 111 IZ.

Předběžné opatření je vykonatelné jakmile bylo doručeno tomu, komu ukládá povinnost (§ 76d písm. b) o.s.ř.).

V Hradci Králové dne 19. listopadu 2013 JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce v zastoupení za Mgr. Danielu Kadlečkovou samosoudkyni Za správnost vyhotovení: Irena Kondrová