KSHK 35 INS 28789/2012-B-73
Č.j.: KSHK 35 INS 28789/2012-B-73/celk.3

Usnesení Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužnice Heleny Joštové, r. č. 676210/1632, IČ: 47505206, Bratří Štefanů 92/25, 500 03 Hradec Králové, zastoupené JUDr. Evou Vaškovou, advokátkou, Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, o insolvenčním návrhu věřitele HURSTTRADE, s. r. o., IČ: 28626737, Jiráskova 81/13, 779 00 Olomouc, o návrhu dlužnice na vydání předběžného opatření, t a k t o : I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo uloženo insolvenční správkyni, aby se zdržela prodeje nemovitostí zapsaných do majetkové podstaty dlužnice, a to

parcely č. st. 73-zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je budova čp. 92-rodinný dům, parcely č. 104/3-zahrada, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 1041 pro katastrální území Slezské Předměstí, obec a okres Hradec Králové u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové,

jednotky č. 644/12 v budově čp. 643, 644, podílu na společných částech domu o velikosti 3093/371598 a podílu o velikosti 1031/123866 na parcele č. st. 1403, č. 91/58, č. 91/63 a č. 91/64, zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 24154 a 23990 pro katastrální území Třebeš, obec a okres Hradec Králové u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové,

se zamítá.

II. O návrhu na vydání pokynu v rámci dohlédací činnosti soudu bude rozhodnuto samostatným usnesením.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. května 2014, č. j. KSHK 35 INS 28789/2012-A-27, ve znění usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. září 2014, č. j. 1 VSPH 1659/2014-A-38, byl zjištěn úpadek dlužnice, na její majetek byl prohlášen konkurs (nepatrný) a insolvenční správkyní byla ustanovena Ing. Alena Janská. Přezkumné jednání se konalo dne 19. ledna 2015. Dlužnice si podáními ze dne 17. března 2015, 10. dubna 2015, 5. května 2015 a také při jednání dne 1. června 2015 stěžovala na insolvenční správkyni v tom směru, že v době ustanovení měla pozastavenou činnost insolvenčního správce a neměla být soudem ustanovena. Podání v tomto smyslu podala i na Policii České republiky a Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Dále uvedla, že není pravdou, že by s insolvenční správkyní nespolupracovala, jak Ing. Janská tvrdí a že jí byly z domu čp. 92 na Slezském Předměstí odcizeny movité věci (např. domácí schůdky, hrábě, zahradní nůžky). Podáním ze dne 9. července 2015 navrhla, aby byla insolvenční správkyně zproštěna funkce nebo aby byla odvolána. K tomuto návrhu proběhlo dne 3. září 2015 jednání, které bylo za účelem výslechu dlužnicí navržených svědků odročeno na 12. listopadu 2015.

Podáním ze dne 10. září 2015 dlužnice navrhla vydání předběžného opatření nebo udělení pokynu v rámci dohlédací činnosti soudu, v němž zopakovala svá tvrzení uvedená v návrhu na zproštění/odvolání insolvenční správkyně ohledně nemovitostí dlužnice s tím, že považuje postupy insolvenční správkyně za protiústavní a v rozporu s právy dlužnice. Dále dlužnice namítala, že insolvenční správkyně porušuje svou informační povinnost vůči soudu, má pochybnosti o její nepodjatosti vůči věřiteli HURSTTRADE, s. r. o., když má za to, že tuto společnost zvýhodňuje oproti druhému zajištěnému věřiteli. Dlužnice uvedla, že postup insolvenční správkyně není v souladu se zákonem a základními zásadami insolvenčního řízení, když skutečnosti uvedené dlužnicí osvědčují, že nemovitosti dlužnice mohou být s reálnou pravděpodobností prodány na mnohem nižší cenu, než by bylo možné. Dlužnice má za to, že jsou dány důvody pro vydání předběžného opatření, neboť je ohroženo řádné zpeněžení nemovitostí dlužnice s tím, že je nutné prozatímně upravit poměry mezi účastníky. Má za to, že postupem insolvenční správkyně jsou kráceny zájmy věřitelů na co možná největším uspokojení z výtěžku zpeněžení a také zájmy dlužnice. Ta chápe, že v rámci insolvenčního řízení budou její nemovitosti zpeněženy, ale neztotožňuje se s postupem insolvenční správkyně a reálně se obává, že její nemovitosti budou prodány pod cenou a v rozporu se zákonem.

Z průběžných zpráv insolvenční správkyně o činnosti, zejména ze dne 5., 7., 28. srpna 2015, 11. září 2015 je soudu známo, že zpeněžování nemovitostí dlužnice je již v závěrečné fázi, ohledně domu čp. 92 v katastrálním území Slezské Předměstí je jednáno s kupcem o podmínkách kupní smlouvy, ohledně bytové jednotky č. 644/12 v katastrálním území Třebeš je vyhlášeno nové výběrové řízení, to vše v souladu s pokyny zajištěných věřitelů HURSTTRADE, s. r. o., České spořitelny, a. s., a Bohemia Faktoring, s. r. o., když by mělo dojít i částečnému uspokojení nezajištěných věřitelů.

Podle § 82 odst. 1 až 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud nařídit předběžné opatření v insolvenčním řízení i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu. Neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, může insolvenční soud z důvodů hodných zvláštního zřetele předběžným opatřením rovněž a) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele v době trvání moratoria, nebo b) udělit souhlas se započtením vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele i po okamžiku zveřejnění návrhu na povolení reorganizace v insolvenčním rejstříku, anebo c) zakázat pro určité případy nebo na určitou dobu započtení vzájemných pohledávek dlužníka a věřitele.

Podle § 113 odst. 1 insolvenčního zákona je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Podle § 293 insolvenčního zákona jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.

Insolvenční soud neshledal žádný zákonný důvod pro vyhovění návrhu dlužnice na vydání předběžného opatření. Podle § 82 insolvenčního zákona může soud nařídit předběžné opatření v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Podle § 113 odst. 2 insolvenčního zákona může soud o vydání předběžného opatření rozhodnout do vydání rozhodnutí o úpadku, třetí odstavec hovoří o možnosti započtení, které je však také časově omezeno. Omezenost doby, dokdy může soud vydat předběžné opatření je vyjádřena v obou citovaných ustanoveních výslovně, avšak vyplývá i z jejich logického zařazení do hlavy III a IV insolvenčního zákona. Soud má za to, že v samotném průběhu insolvenčního řízení, tzn. po rozhodnutí o úpadku již vydat předběžné opatření ve smyslu citovaných ustanovení insolvenčního zákona nelze. Soud nemůže postupovat ani podle § 293 insolvenčního zákona, neboť insolvenční správce nepožádal o přezkoumání pokynu zajištěného věřitele v rámci dohlédací činnosti soudu. Ostatně nenastala ani situace podle § 230 odst. 4 insolvenčního zákona, kdy by soud rozhodoval o pokynech zajištěného věřitele (pokud by druhý zajištěný věřitel nesouhlasil s pokynem v pořadí prvního zajištěného věřitele). Při jednání dne 1. června 2015 nebylo soudem rozhodnuto ve smyslu § 230 odst. 4 insolvenčního zákona z toho důvodu, neboť v průběhu jednání byl pokyn jednání přítomného zajištěného věřitele HURSTTRADE, s. r. o., upraven tak, že vyhovoval pokynu věřitele Bohemia Faktoring. s. r. o. Ostatně tohoto jednání se účastnil i zástupce věřitelů (který je nezajištěným věřitelem), který nevyjádřil nesouhlas s uvedeným postupem, vyjadřoval se tak, že jednání dlužnice (přítomnost v domě, podávání stížností na insolvenční správkyni) zpeněžení nemovitostí dlužnice a uspokojení věřitelů pouze protahuje. Zpeněžení nemovitostí dlužnice probíhá za souhlasu zajištěných věřitelů i zástupce věřitelů, ostatní věřitelé se v průběhu insolvenčního řízení nevyjádřili, a to ani nesouhlasně.

Z těchto všech důvodů soud dospěl k závěru, že pro vydání navrženého předběžného opatření nejsou splněny podmínky uvedené v § 82 ani v § 113 insolvenčního zákona. Proto soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl. O navrženém pokynu v rámci dohlédací činnosti soudu podle § 11 insolvenčního zákona bude soudem rozhodnuto samostatným usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

V Hradci Králové dne 16. září 2015 Mgr. Daniela Kadlečková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Pavlína Orlíková