KSHK 35 INS 24432/2014-A-6
Č.j.: KSHK 35 INS 24432/2014-A-6/celk.2

Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníka Zdeňky Havlíčkové, r. č. 625119/0044, Gočárova třída 648/3, 500 00 Hradec Králové, o návrhu na vydání předběžného opatření, t a k t o :

I. Soud o m e z u j e ú č i n k y z a h á j e n í i n s o l v e n č n í h o ř í z e n í tak, že soudnímu exekutorovi Mgr. Jaromíru Francovi, se sídlem exekutorského úřadu Husova 64, 506 01 Jičín, se umožňuje provést již zahájenou exekuci vedenou pod sp. zn. 023 EX 01084/13, s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl, po dobu probíhajícího insolvenčního říze ní vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 24432/2014, k dispozici v tomto řízení.

II. Předběžným insolvenčním správcem se ustanovuje 1. správcovská a konkurzní, v. o. s., IČ: 26126788, Škroupova 441, 500 00 Hradec Králové.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 8. září 2014 bylo zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j.-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne.

Podáním ze dne 9. září 2014 soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc navrhl vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení s tím, že v případě dlužníka se jedná o opakovaný návrh na povolení oddlužení, když původní řízení vedené u zdejšího insolvenčního soudu pod sp. zn. KSHK 35 INS 36670/2013 bylo odmítnuto. Soudní exekutor na den 9. září 2014 stanovil konání dražby nemovitých věcí dlužníka, a to již opakovaně, když předchozí dražba byla z důvodu podání předchozího návrhu na povolení oddlužení odročena. Opětovným podáním insolvenčního návrhu tak podle soudního exekutora dlužník (povinný) účelově oddaluje zpeněžení jejich nemovitého majetku. Dále soudní exekutor uvedl, že nařízení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť všichni zajištění věřitelé již své pohledávky přihlásili do exekučního řízení.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) a b) insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak.

Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Vzhledem k tomu, že v případě dlužníka jde o již druhý (opakovaně podaný) insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, když první návrh byl z důvodu nedoložení potřebných dokladů na výzvu soudu odmítnut, je zřejmé, že dlužník podává insolvenční návrhy za účelem zamezit provedení exekuce na nemovitosti, přestože má více věřitelů, včetně zajištěných, jak ostatně sám tvrdí v insolvenčním návrhu. Z těchto důvodů soud ve smyslu § 82 odst. 1 a 2 písm. a) a b) insolvenčního zákona nařídil předběžné opatření a zároveň ustanovil předběžného správce.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne, kdy usnesení bylo dlužníkovi doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se se doručuje do vlastních rukou dlužníkovi, předběžnému správci a navrhovateli předběžného opatření (§ 82 odst. 5 insolvenčního zákona).

V Hradci Králové dne 15. září 2014 Mgr. Daniela Kadlečková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marika Rosendorfová, Dis.