KSHK 35 INS 20305/2012-A-15
Č.j. KSHK 35 INS 20305/2012-A-15/celk.1

Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníka Karla Mosteckého, nar. 7. října 1962, Ke Trati 222, 541 01 Trutnov-Horní Předměstí, o insolvenčním návrhu věřitele Hypoteční banky, a. s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, t a k t o :

K insolvenčnímu návrhu věřitele Hypoteční banky, a. s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, podanému dne 21. srpna 2012 ve věci dlužníka Karla Mosteckého, nar. 7. října 1962, Ke Trati 222, 541 01 Trutnov-Horní Předměstí, soud přihlíží.

Odůvodnění:

Věřitel Hypoteční banka, a. s., IČ: 13584324, podal ke zdejšímu soudu dne 21. srpna 2012 insolvenční návrh ve věci dlužníka Karla Mosteckého, nar. 7. října 1962.

Soud měl zato, že insolvenční návrh nebyl řádně podepsán oprávněnou osobou, a to zmocněnkyní Mgr. Muscheovou a zároveň zmocnitelem-navrhovatelem (plná moc). Ve skutečnosti však je zmocnění uvedené zaměstnankyně navrhovatele založeno ve správním deníku zdejšího soudu, na což navrhovatel v návrhu odkazoval.

Podle § 97 odst. 2 insolvenčního zákona musí být insolvenční návrh opatřen úředně ověřeným podpisem osoby, která jej podala, nebo jejím uznávaným elektronickým podpisem; jinak se k němu nepřihlíží.

Vzhledem k tomu, že insolvenční návrh ve skutečnosti byl ve smyslu § 97 odst. 2 insolvenčního zákona podepsán úředně ověřeným podpisem osoby navrhovatele, soud proto vydal usnesení ve smyslu § 97 odst. 2 insolvenčního zákona, kterým konstatoval, že se k insolvenčnímu návrhu nadále přihlíží. Toto rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí ze dne 12. prosince 2012, č. j.-A-12.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí nelze podat odvolání [§ 202 odst. 1 písm. a) o. s. ř.].

V Hradci Králové dne 06. února 2013

Mgr. Daniela Kadlečková,v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Ludmila Dvořáčková