KSHK 35 INS 17610/2015-A-4
Č.j.: KSHK 35 INS 17610/2015-A-4/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem JUDr. Pavlem Vosečkem (v zastoupení za samosoudkyni Mgr. Danielu Kadlečkovou) v insolvenční věci dlužníka BAK stavební společnost, a. s., IČO 28402758, Vodní 177, 541 01 Trutnov, o návrhu věřitele DN STAVBY, spol. s r.o., IČO 25352440, V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, zast. JUDr. Tomášem Hulvou, advokátem, nám. Republiky 2/1, 746 01 Opava, na ustanovení předběžného insolvenčního správce

takto:

Návrh věřitele DN STAVBY, spol. s r.o., IČO 25352440, V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, na ustanovení předběžného insolvenčního správce Ing. Libora Pavlíčka, Nádražní okruh 13, 746 01 Opava v insolvenční věci dlužníka BAK stavební společnost, a. s., IČO 28402758, Vodní 177, 541 01 Trutnov, se zamítá.

Od ůvo d ně n í:

Dne 4. července 2015 byl Krajskému soudu v Hradci Králové doručen návrh věřitele DN STAVBY, spol. s r.o., IČO 25352440, V Zátiší 810/1, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, jímž se věřitel domáhal zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka BAK stavební společnost, a. s., IČO 28402758, Vodní 177, 541 01 Trutnov. Vyhláškou č.j. KSHK 35 INS 17610/2015-A-2 zveřejněnou dne 7. července 2015 v 9:32 hod. bylo insolvenční řízení zahájeno.

V insolvenčním návrhu se věřitel domáhá, aby soud zjistil úpadek dlužníka. Současně navrhuje, aby soud ustanovil předběžného insolvenčního správce, konkrétně Ing. Libora Pavlíčka, insolvenčního správce se sídlem v Opavě, Nádražní okruh 13. Věřitel uvádí, že má informace o tom, že dlužník upřednostňuje vybrané věřitele a nakládá s majetkem, jenž tvoří součást majetkové podstaty takovým způsobem, aby ztížil uspokojení věřitelů. Ze společnosti dlužníka je dle věřitele vyváděn majetek.

Dle § 82 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění-insolvenční zákon (dále jen IZ ), předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také ustanovit předběžného správce.

Dle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Ze samotného insolvenčního návrhu však skutečnosti tvrzené věřitelem nevyplývají. Navrhující věřitel svá tvrzení o tom, že by dlužník činil změny v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, či upřednostňoval vybrané věřitele, nikterak konkrétně nedokládá.

Vzhledem k tomu, že věřitel shora uvedené skutečnosti soudu nedoložil, soud návrh na ustanovení předběžného insolvenčního správce zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů a může je navrhující věřitel k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové 9. července 2015 JUDr. Pavel Voseček, v.r. samosoudce v zastoupení za Mgr. Danielu Kadlečkovou samosoudkyni

Za správnost vyhotovení: Marika Rosendorfová, DiS.