KSHK 35 INS 1676/2013-A-11
Č.j.: KSHK 35 INS 1676/2013-A-11/celk.3

Usnesení Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníka Renaty Ouhrabkové, r. č. 726111/3486, Jižní 465, 5013 01 Semily-Podmoklice, o návrhu na vydání předběžného opatření, t a k t o :

I. Návrh na vydání předběžného opatření, kterým soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, se sídlem exekutorského úřadu v Praze-Zličíně, Strojírenská 47/18, navrhl, aby mu bylo umožněno provést již nařízenou exekuci vedenou exekutorem pod sp. zn. 144 EX 12788/11 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí dlužníka, a to ideální 1/2 nemovitostí: budovy čp. 84- rodinný dům na parcele č. st. 105, parcely č. st. 105-zastavěná plocha a nádvoří, budovy bez čp/če-jiná stavba na parcele č. st. 106 a parcely č. st. 106- zastavěná plocha a nádvoří, všech zapsaných v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 298 pro katastrální území a obec Slaná, okres Semily, u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem, popř. předražitelem, a po vydání rozhodnutí o vydání zbytku výtěžku k dispozici insolvenčnímu správci v insolvenčním řízení, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. KSHK 35 INS 1676/2013, s e z a m í t á .

II. Soud ukládá navrhovateli, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703-6828511/0710, variabilní symbol 3548167613, konstantní symbol 1148 soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření. Odůvodnění:

Návrhem dlužníka Renaty Ouhrabkové doručeným soudu dne 22. ledna 2013 bylo zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j. KSHK 35 INS 1678/2013-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne.

Podáním ze dne 24. září 2013 soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer navrhl vydání předběžného opatření specifikovaného ve výroku tohoto usnesení s tím, že vede proti dlužníkovi exekuci, a to podle vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu v Semilech ze dne 5. dubna 2011, č. j. 90 EC 83/2011-6, a na základě usnesení Okresního soudu v Semilech ze dne 8. listopadu 2011, č. j. 7 Exe 2448/2011-14. V průběhu exekučního řízení soudní exekutor rozhodl mj. o zpeněžení nemovitého majetku dlužníka, který je označen ve výroku tohoto usnesení. Dne 20. listopadu 2012 byla vydána dražební vyhláška

č. j. 144 EX 12788/11-51 a nařízen termín dražby na den 23. ledna 2013. S ohledem na účinky zahájení insolvenčního řízení však dražba nemohla být realizována. Soudní exekutor má za to, že jediným skutečným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha dlužníka znemožnit a sabotovat probíhající exekuční řízení a zamezit prodeji majetku zajištěného v exekuci.

Podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se se zahájením insolvenčního řízení spojují tyto účinky: c) výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést; k úkonům a rozhodnutím, které tomu odporují, se nepřihlíží.

Podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) a b) insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Insolvenční soud při rozhodování o návrhu na vydání předběžného opatření přihlédl k několika skutečnostem. Podle data podání insolvenčního návrhu je sice zřejmé, že návrh byl podán těsně před konáním dražby, zřejmě z důvodů zamezení prodeje nemovitostí v dražbě. Z předložených dokladů však vyplývá, že soudní exekutor vede exekuci na návrh oprávněného Generali Pojišťovny, a. s., proti povinné Renatě Ouhrabkové pro vymožení částky 1.281 s příslušenstvím (usnesení Okresního soudu v Semilech ze dne 8. listopadu 2011, č. j. 7 Exe 2448/2011-14), kdežto výsledná cena dražených nemovitostí (které jsou označeny ve výroku tohoto usnesení) je podle dražební vyhlášky 858.000 Kč (usnesení o dražební vyhlášce vydané soudním exekutorem dne 20. listopadu 2012 pod č. j. 144 EX 12788/11-51). Je zde tedy zjevný nepoměr mezi výší pohledávky oprávněného a cenou předmětu, z něhož má být uspokojení této pohledávky dosaženo (§ 264 občanského soudního řádu). Dále vzal soud v úvahu i to, že současně s dlužníkem Renatou Ouhrabkovou podal insolvenční návrh i manžel Štěpán Ouhrabka (vedený u zdejšího soudu pod sp. zn. KSHK 35 INS 1676/2013), který je vlastníkem druhé ideální poloviny nemovitostí označených ve výroku tohoto usnesení. Řízení pod sp. zn.a KSHK 35 INS 1678/2013 byla ostatně soudem již spojena ke společnému projednání, a to usnesením ze dne 15. srpna 2013, č. j.-A-9, a KSHK 35 INS 1678/2013-A-9, které však ještě nenabylo právní moci. Nemovitosti označené ve výroku tohoto usnesení jsou předmětem zajišťovacích práv, takže budou v insolvenčním řízení (pokud to bude ze strany zajištěných věřitelů navrženo) zpeněženy ve smyslu § 398 odst. 3 poslední věta ve spojení s § 283 a násl. insolvenčního zákona. Navíc má soud za to, že pokud budou nemovitosti prodávány jako celek, nikoli, jak navrhuje soudní exekutor jen jedna (ideální) polovina nemovitostí, je zjevné, že prodejem celku by mohlo být dosaženo vyšší ceny než každé poloviny nemovitostí zvlášť, pokud by vůbec byly takto prodejné.

Z těchto všech důvodů soud dospěl k závěru, že pro vydání navrženého předběžného opatření nejsou splněny podmínky uvedené v § 82 odst. 1 a 2 písm. a b) insolvenčního zákona, když zde z uvedených důvodů nejsou důvody hodné zvláštního zřetele pro jeho nařízení a navíc, jak bylo shora uvedeno, prodej nemovitostí označených ve výroku tohoto usnesení by byl v rozporu se společným zájmem věřitelů (prodej jedné ideální poloviny nemovitostí oproti prodeji celku v insolvenčním řízení). Proto soud návrh na vydání předběžného opatření zamítl.

Podle § 4 odst. 1 písm. b/ zákona o soudních poplatcích byla navrhovateli uložena povinnost k zaplacení 1.000,-Kč soudního poplatku (pol. 5).

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 insolvenčního zákona).

Toto usnesení se doručuje do vlastních rukou dlužníkovi a navrhovateli předběžného opatření (§ 82 odst. 5 insolvenčního zákona).

V Hradci Králové dne 26. září 2013

Mgr. Daniela Kadlečková, v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Markéta Štěrovská