KSHK 35 INS 16728/2015-P2-4
Č.j.: KSHK 35 INS 16728/2015-P2-4/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníků: Vladimír Dukay, rč: 780522/6935, Dlouhá 83, 503 03 Holohlavy a Elena Dukayová, rč: 816212/8194, Dlouhá 83, 503 03 Holohlavy

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 7. prosince 2015, č.j. KSHK 35 INS 16728/2015-P2-3 s e z r u š u j e.

II. Přihláška věřitele: Tomáš Šumbera, Žitná 180, 503 41 Hradec Králové, doručená soudu dne 22. července 2015, za dlužníky: Vladimír Dukay, rč: 780522/6935, Dlouhá 83, 503 03 Holohlavy a Elena Dukayová, rč: 816212/8194, Dlouhá 83, 503 03 Holohlavy, ve výši 155.678,--Kč, se v pohledávce č. 1 ve výši 115.665,--Kč neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu odmítnuté přihlášky nekončí.

Odůvodnění:

Dne 22. července 2015 přihlásil věřitel Tomáš Šumbera, Žitná 180, 503 41 Hradec Králové, do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 155.678,--Kč.

Dne 26. října 2015 se u výše zmíněného soudu konalo přezkumné jednání. Insolvenční správce však nezařadil na toto přezkumné jednání pohledávku věřitele Tomáše Šumbery, evidované v řízení pod P2/1 a P2/2, jelikož ji nebylo možné přezkoumat pro vady. Věřitel v poskytnuté patnáctidenní lhůtě provedl opravu své pohledávky.

Dne 7. prosince 2015 vydal Krajský soud v Hradci Králové usnesení č.j.: č.j. KSHK 35 INS 16728/2015-P2-3, kterým odmítl přihlášku pohledávky věřitele v pohledávce č. 1 ve výši 115.665,--Kč s tím, že dne 19. října 2015 bylo věřiteli, který se nezúčastnil přezkumného jednání, doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření pravosti jeho přihlášené pohledávky a o důvodech tohoto popření v souladu s § 197 odst. 2 a 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ).

Soud tak nedopatřením vydal usnesení o odmítnutí přihlášky Č.j.: KSHK 35 INS 16728/2015-P2-3 a ukončil tak účast věřitele v insolvenčním řízení v rozsahu odmítnuté přihlášky, přestože nebyla předmětem přezkumného jednání.

Následně bylo ohledně výše uvedené pohledávky, která nebyla zařazena na přezkumné jednání, nařízeno zvláštní přezkumné jednání a to na den 11. dubna 2016. Při zvláštním přezkumném jednání popřel insolvenční správce pohledávku věřitele, evidovanou pod P2/1 ve výši 115.665,--Kč a to co do pravosti, tedy v plné výši. Pohledávku evidovanou pod P2/2 ve výši 40.013,--Kč insolvenční správce uznal zcela.

Dne 26. dubna 2016 podal insolvenční správce u insolvenčního soudu žalobu na určení, že popření vykonatelné pohledávky bylo po právu. Incidenční řízení je vedeno pod sp. zn. 35 ICm 1358/2016.

Vzhledem k uvedenému soud zrušil usnesení ze dne 7. prosince 2015 (výrok ad I.) a současně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 10. května 2016

Mgr. Daniela Kadlečková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marika Rosendorfová, DiS.