KSHK 35 INS 16458/2012-B-6
Č.j.: KSHK 35 INS 16458/2012-B-6/celk.2

Usnesení

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníka Sabiny Halámkové, r. č. 765421/3809, Malá Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou, o změ ně ve způsobu řešení oddlužení, t a k t o :

Schválené oddluže ní dlužníka Sabiny Halámkové, r. č. 765421/3809, Malá Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou, usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17. září 2013, č. j. KSHK 35 INS 16444/2012-B-7, se mění následujícím způsobem:

I. Soud schvaluje způsob oddluže ní dlužníka Sabiny Halámkové, r. č. 765421/3809, Malá Pláň 141, 542 21 Pec pod Sněžkou, zpeněžením majetkové podstaty označené v soupisu majetkové podstaty vedené na č. l. B-12/9 pod písm. B) 6-10 a písm. D), a to:

B) Pohledávky: 6) pohledávka za městem Brno-přeplatek na odpadech, 7) pohledávka za Českou poštou, s. p., 8) zůstatek vkladní knížky u ČSOB, a. s., č. 46427747, 9) pohledávka vůči VZP ČR, a. s., 10) zůstatek vkladních knížek u ČSOB, a. s., č. 40949528, 62645381 a 61440106,

D) Nemovité věci: stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 781 na parcele č. 1613, parcela č. 1613-zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 1614/1-zahrada, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 540 pro katastrální území a obec Lelekovice, okres Brno-venkov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov.

II. Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce Mgr. Radana Vencla, Chmelova 357/II., 500 03 Hradec Králové, budou uspokojeny z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty v rozsahu stanoveném schválenou konečnou zprávou.

Od ůvo d ně n í:

Návrhem dlužníka doručeným soudu dne 9. července 2012 bylo zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j. KSHK 35 INS 16458/2012-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne. Vzhledem k tomu, že zároveň s dlužníkem podal návrh na povolení oddlužení jeho manžel, byla usnesením zdejšího soudu ze dne 18. září 2012, č. j.-A-7, obě insolvenční řízení spojení k řízení společnému. Usnesením ze dne 24. října 2012, č. j. KSHK 35 INS 16458/2012-A-10, zjistil soud úpadek dlužníka (a jeho manžela) a povolil řešení jeho úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Radan Vencl. Usnesením ze dne 17. září 2013, č. j. KSHK 35 INS 16444/2012-B-7, bylo schváleno oddlužení dlužníka a jeho manžela plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 6. srpna 2014 dlužník sdělil, že jeho manželství bylo rozvedeno a navrhl, aby bylo společné oddlužení rozděleno s tím, že by svou část uhradil prodejem majetku, který zdědil. Při jednání dne 20. listopadu 2014 bylo konstatováno, že insolvenční řízení dlužníka bude vyloučeno k samostatnému řízení a poté bude změněn způsob řešení oddlužení dlužníka. Dlužník má totiž nemovitý majetek, ze kterého by uspokojil své nezajištěné věřitele v dostatečné míře. Usnesením ze dne 13. února 2015, č. j. KSHK 35 INS 16444/2012-B-18, bylo řízení ve věci dlužníka vyloučeno k samostatnému řízení s tím, že je nadále vedeno pod sp. zn.. Insolvenční správce zapsal do majetkové podstaty nemovitosti dlužníka, a to stavbu pro rodinnou rekreaci č. e. 781 na parcele č. 1613, parcelu č. 1613-zastavěná plocha a nádvoří, parcelu č. 1614/1-zahrada, zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 540 pro katastrální území a obec Lelekovice, okres Brno-venkov, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov s oceněním na 539.000,00 Kč. Dále jsou součástí majetkové podstaty dlužníka pohledávky v celkové výši 39.606,97 Kč. Insolvenční správce uvedl, že dlužník bude schopen takto uspokojit až 100 % pohledávek svých nezajištěných věřitelů. Dlužník se změnou způsobu oddlužení na oddlužení zpeněžením majetkové podstaty souhlasil, resp. ji takto navrhl.

Podle § 407 insolvenčního zákona nastávají účinky schválení oddlužení okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku. Právní mocí rozhodnutí o schválení oddlužení se ruší omezení dispozičních oprávnění dlužníka, ke kterým došlo před jeho vydáním v dosavadním průběhu insolvenčního řízení ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu. Rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek; ustanovení § 418 odst. 1 písm. b) tím není dotčeno. Pro doručení, zveřejnění a účinky tohoto rozhodnutí platí totéž co o doručení, zveřejnění a účincích rozhodnutí o schválení oddlužení. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že na straně dlužníka došlo ve smyslu § 407 odst. 3 insolvenčního zákona ke změně okolností v tom směru, že jeho manželství s Vítem Halámkem bylo rozvedeno a změnily se i jeho majetkové poměry, když zdědil majetek, z něhož bude schopen uspokojit své nezajištěné věřitele v plné míře, soud rozhodl o změně schváleného oddlužení tak, že změnil způsob řešení oddlužení z oddlužení plněním splátkového kalendáře na oddlužení zpeněžením majetkové podstaty.

Odměna a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce bude uspokojena ve smyslu § 30 písm. a) a § 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, za použití § 38 insolvenčního zákona.

Po uče ní : Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí. Odvolání lze podat do patnácti dnů ode dne doručení zveřejněním rozhodnutí v insolvenčním rejstříku, a to k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 5. srpna 2015

Mgr. Daniela Kadlečková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Pavlína Morávková