KSHK 35 INS 15626/2014-B-59
Č. j.: KSHK 35 INS 15626/2014-B-59/celk. 2

Usnesení Krajský soud v Hradci Králové rozhodl soudkyní Mgr. Danielou Kadlečkovou v insolvenční věci dlužníků: Pavel Munzar, rodné číslo 670217/2059 bytem Na Lávkách 81, 517 41 Kostelec nad Orlicí a Zuzana Munzarová, rodné číslo 755508/2524 bytem Na Lávkách 81, 517 41 Kostelec nad Orlicí k žádosti insolvenčního správce takto: I. Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka Pavla Munzara, rodné číslo 670217/2059 a dlužnice Zuzany Munzarové, rodné číslo 755508/2524, a to ohledně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 k pozemku parcela č.st. 1010, součástí je stavba Hořice, č. p. 934, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parcela č. st. 1010, pozemku parcela č. 554/10, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 372 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín, obec Hořice, katastrální území Hořice v Podkrkonoší. II. Soud uděluje insolvenčnímu správci Ing. Tomáši Kučerovi, IČ 75606089, se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, provozovna Jiráskova 481, 517 24 Borohrádek, souhlas ke zpeněžení nemovitostí specifikovaných ve výroku I. tohoto usnesení mimo dražbu. III. Nemovitý majetek uvedený ve výroku I. tohoto usnesení bude prodán kupujícímu p. Martinu Munzarovi, nar. 4. února 1972, trvale bytem Synkova 513/11, 779 00 Olomouc, za minimální kupní cenu ve výši 217 000 Kč. IV. Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy s tím, že návrh na zápis vkladu vlastnického práva bude podán po uhrazení celé kupní ceny. V. Zajišťovací práva věřitelů váznoucí na majetku uvedeném ve výroku I. zanikají jeho zpeněžením. Odůvodnění: 1. Dne 6. června 2014 byl Krajskému soudu v Hradci Králové doručen insolvenční návrh dlužníků spojený s návrhem na povolení oddlužení. Usnesením ze dne 16. října 2014, č.j. KSHK 35 INS 15626/2014-A-11 byl zjištěn úpadek dlužníků a dle § 148 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), povoleno řešení jejich úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Tomáš Kučera, IČ: 75606089, se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, provozovna Jiráskova 481, 517 24 Borohrádek. 2. Usnesením téhož soudu ze dne 6. ledna 2015, č. j.-B-9 soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. 3. V podání doručeném soudu dne 18. dubna 2018 insolvenční správce navrhl vyslovení souhlasu s udělením výjimky ze zákazu nabývat majetek z majetkové podstaty dlužníků panu Martinu Munzarovi, nar. 4. února 1972, bytem Synkova 513/11, 779 00 Olomouc, a to za kupní cenu ve výši 217 000 Kč. Jedná se o tyto nemovitosti: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 k pozemku parcela č.st. 1010, součástí je stavba Hořice, č. p. 934, rodinný dům, stavba stojí na pozemku parcela č. st. 1010, pozemku parcela č. 554/10, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 372 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín, obec Hořice, katastrální území Hořice v Podkrkonoší.

Shodu s prvopisem stvrzuje Petra Klejnová. isir.justi ce.cz

4. Podáním doručeným soudu dne 26. dubna 2018 insolvenční správce požádal o souhlas s prodejem mimo dražbu těchto nemovitostí: spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 k pozemku parcela č.st. 1010, součástí je stavba Hořice, č. p. 934-rodinný dům, stavba stojí na pozemku parcela č. st. 1010, pozemku parcela č. 554/10, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 372 u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Jičín, obec Hořice, katastrální území Hořice v Podkrkonoší. Přílohou tohoto podání bylo stanovisko věřitele FINSYS Solutions s.r.o., Družební 769/2em 779 00 Olomouc, IČ 28625307, který sdělil, že ze své pozice a funkce vůči prodeji věcí nemá žádných námitek. 5. Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen IZ), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Podle odst. 3 citovaného ustanovení na návrh osob uvedených v odstavci 1 po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. V daném případě byly splněny podmínky stanovené insolvenčním zákonem pro povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, proto soud rozhodl tak, jak je uvedeno v bodu I. výroku tohoto usnesení. 6. Podle § 293 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, mohou tyto pokyny udělit insolvenčnímu správci pouze společně. 7. Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat. 8. Podle § 299 odst. 2 IZ zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkurzu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. 9. Soud o žádosti správce rozhodl v souladu s § 289 odst. 1 a § 293 IZ a udělil mu souhlas ke zpeněžení ve výroku I. označených nemovitostí. Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (§ 289 odst. 3 IZ). Hradec Králové 30. května 2018 Mgr. Daniela Kadlečková v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem stvrzuje Petra Klejnová.