KSHK 34 INS 3365/2010-P-2
Č.j.: KSHK 34 INS 3365/2010-P-2-6/celk.2

USNESENÍ Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem Mgr. Tomášem Liskovským v insolvenční věci dlužnice Yvony Rejzkové, rč: 656110/0700, Truhlářská 252, 503 41 Hradec Králové, o odvolání věřitele Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, IČ 26978636, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, Havlíčkova 13, 602 00 Brno proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 8. 2010, č.j. KSHK 34 INS 3365/2010-P-2-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové 3. 8. 2010, č.j. KSHK 34 INS 3365/2010-P-2-4, se mění takto:

I. Přihláška věřitele Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, IČ 26978636, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, Havlíčkova 13, 602 00 Brno 5 ze dne 10. 5. 2010 a 21. 5. 2010 za dlužnicí Yvonou Rejzkovou, rč: 656110/0700, Truhlářská 252, 503 41 Hradec Králové, ve výši Kč 2.785,54 se neodmítá.

II. Věřitel zůstává účastníkem insolvenčního řízení.

Odůvodnění:

Dne 1. 4. 2010 byl soudu doručen návrh dlužníka Yvony Rejzkové, Truhlářská 252, 503 41 Hradec Králové. Dne 1. 4. 2010 byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku vyhláška, kterou bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 29. 4. 2010 zjistil Krajský soud v Hradci Králové úpadek dlužníka a podle § 148 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ), povolil jeho řešení oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Jan Malý, JUDr. Jan Malý, Dukelská 15, 500 02 Hradec Králové.

Podáními doručenými soudu dne 10. 5. 2010 a 21. 5. 2010 přihlásil věřitel Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, IČ 26978636, zast. JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem, Havlíčkova 13, 602 00 Brno do insolvenčního řízení svou pohledávku v celkové výši Kč 45.736,77, která byla na přezkumném jednání dne 8. 6. 2010 insolvenčním správcem popřena ve výši Kč 2.785,54.

Podáním doručeným soudu dne 27. 7. 2010 sdělil insolvenční správce soudu, že věřiteli uplynula lhůta pro podání žaloby na určení pohledávky pro insolvenčnímu správci a tato žaloba dle insolvenčního rejstříku podána nebyla. Navrhl proto vydat usnesení dle ust. § 188 odst. 2 IZ o tom, že se k přihlášce nepřihlíží. Vzhledem k tomu, že dle insolvenčního rejstříku žaloba dle ust. § 198 odst. 1 IZ podána nebyla, rozhodl soud usnesením ze dne 3. 8. 2010, č.j.-4 přihlášku věřitele odmítl.

Dne 24. 8. 2010 bylo soudu doručeno odvolání věřitele proti výše uvedenému usnesení, kterým se domáhal buď aby jeho odvolání bylo samosoudcem dle ust. § 374 o.s.ř. zcela vyhověno, nebo jeho zrušení. Věřitel namítal, že soud rozhodl nesprávně, protože podáním ze dne 8. 7. 2010 doručené soudu telefaxem téhož dne podal výše uvedenou žalobu, přičemž mu bylo potvrzeno, že podání bylo Krajským soudem v Hradci Králové přijato dne 8. 7. 2010 ve 13:33 hod. Originál žaloby pak věřitel doplnil dne 9. 7. 2010, tj. do 3 dnů v souladu s ust. § 42 odst. 3 o.s.ř. Věřitel uplatnil žalobu včas a měl za to, že rozhodnutí soud spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Soud po přezkoumání námitek odvolatele shledal, že skutkový stav, na jehož základě bylo o přihlášce věřitele rozhodnuto, nebyl správně zjištěn, neboť ačkoli žaloba nebyla zveřejněna v insolvenčním rejstříku, soudu doručena byla tak, jak uvedl věřitel.

Ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. stanoví, že je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal justiční čekatel nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu samosoudce zcela vyhovět. Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně.

Za podmínek ust. § 374 odst. 3 o.s.ř. tedy soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné a lze je podat do patnácti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení.

V Hradci Králové dne 23 . listopadu 2010

Mgr. Tomáš Liskovský, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Alena Rybková