KSHK 33 INS 1633/2016-B-2
Č.j.: KSHK 33 INS 1633/2016-B-2/celk.2

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudkyní Mgr. Marií Šrámkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří Jajčík, rč: 630112/1431, IČO 45936684, Keteň 29, 506 01, Keteň, o návrhu na předběžné opatření

takto:

I . Návrh na nařízení předběžného opatření navrhovatele soudního exekutora JUDr. Jana Bohutínského, Exekutorský úřad Trutnov, se sídlem Ječná 479, 541 03 Trutnov, se z a m í t á .

II. Soud ukládá navrhovateli soudnímu exekutorovi JUDr. Janu Bohutínskmu, Exekutorský úřad Trutnov, se sídlem Ječná 479, 541 03 Trutnov, aby ve lhůtě tří dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil na účet zdejšího soudu č. 3703- 6828511/0710, variabilní symbol 4800163316, konstantní symbol 1148, soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč za podání návrhu na nařízení předběžného opatření

Odůvodnění:

Dne 26.1.2016 byl insolvenčnímu soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Zahájení insolvenčního řízení bylo oznámeno vyhláškou č. j.-A-2 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku dne 26.1.2016 v 8.00 hodin. Podáním doručeným soudu dne 26.1.2016 navrhl soudní exekutor JUDr. Jan Bohutínský, Exekutorský úřad Trutnov vydání předběžného opatření dle § 82 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ). Soudní exekutor navrhl, aby soud vydal usnesení, kterým nařizuje předběžné opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Janu Bohutínskému, Exekutorský úřad Trutnov umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 158 EX789/15 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitých věcí povinného Jiřího Jajčíka, rč: 630112/1431, IČO 45936684, Keteň 29, 506 01, Keteň, a to nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Hradec Králové pro obec Hradec Králové, katastrální území Hradec Králové na LV č. 22160, a to:

s příslušenstvím: sklep o výměře 14,60 m2, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. deponován na účtu u soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty insolvenčního řízení dlužníka Jiřího Jajčíka, rč: 630112/1431, IČO 45936684, Keteň 29, 506 01, Keteň nebo než pominou účinky dle § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Soudní exekutor ve svém návrhu mimo jiné uvedl, že první dražební jednání bylo nařízeno usnesením č.j. 158 EX 789/15-37 ze dne 29.10.2015 na den 1.12.2015. Povinný však jeden den před zahájením dražebního jednání podal insolvenční návrh na povolení oddlužení. Řízení bylo insolvenčním soudem vedeno pod sp.zn. KSHK 33 INS 298728//2015. Dle soudního exekutora by se toto jednání povinného dalo považovat za obstrukční. S ohledem na zahájené insolvenční řízení bylo dražební jednání odročeno na neurčito, a to usnesením č.j. 158 EX 789/15-65 ze dne 1.12.2015. Soud insolvenční návrh povinného odmítl pro vady. Soudní exekutor proto dne 4.1.2016 stanovil nový termín dražebního jednání, a to usnesením č.j. 158 EX 789/15, nový termín dražebního jednání byl stanoven na den 26.1.2016 od 10.00 hod. Povinný však v den dražby, tj. 26.1.2016 v 7,00 hod podal insolvenčnímu soudu další insolvenční návrh. Návrh na nařízení předběžného opatření ze dne 26.1.2016 byl insolvenčnímu soudu doručen dne 26.1.2016. Insolvenční soud usnesením vydaným dne 27.1.2016 pod č. j. KSHK 33 INS 1633/2016-A-4 zjistil úpadek dlužníka. Současně ustanovil insolvenčním správcem Mgr. Jana Urbana, IČO 71467092, Pivovarské nám. 557, 563 01 Lanškroun. Rozhodnutí o úpadku bylo v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 27.1.2016 Tímto okamžikem nastaly účinky spojené s rozhodnutím o úpadku (§ 89 odst. 1 IZ). Podle § 140e odst. 1 IZ v době, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku, nelze nařídit nebo zahájit výkon rozhodnutí nebo exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty; to neplatí pro nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce na základě rozhodnutí insolvenčního soudu vydaného podle § 203 odst. 5 IZ. Insolvenční soud návrh soudního exekutora JUDr. Jana Bohutínského na nařízení předběžného opatření zamítl, když věřitelé dlužníka budou nadále uspokojováni podle pravidel předepsaných insolvenčním zákonem. Současně soud uložil soudnímu exekutorovi povinnost k úhradě soudního poplatku za podání návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1.000,-Kč (výrok II.), a to v souladu s § 4 odst. 1 písm. h) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v platném znění, a položky 5 sazebníku poplatků.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové.

V Hradci Králové dne 28. ledna 2016 Mgr. Marie Šrámková v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Reilová