KSHK 15 INS 25287/2016-A-39
Č.j.: KSHK 15 INS 25287/2016-A-39/celk.4

USNESENÍ

Krajský soud v Hradci Králové rozhodl samosoudcem Mgr. Ondřejem Kubátem v insolvenční věci dlužníka: Radoslav Sikora, RČ: 660511/1513, IČO: 44480989, bytem na adrese Kalná Voda 40, 542 23 Mladé Buky, zahájené na návrh věřitelů: 1) Jako, s.r.o., IČO: 25070860, se sídlem na adrese Nad Akcízem 1011/4, 182 00 Praha, 2) Ing. Jaroslav Kopecký, anonymizovano , anonymizovano , bytem na adrese Líbeznická 133, 250 65 Bořanovice- Pakoměřice, právně zastoupených Mgr. Jaroslavem Tajbrem, advokátem Felix a spol. advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 66245125, se sídlem na adrese U Nikolajky 833/5, 150 00 Praha, o návrhu věřitelů na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, kterým se dlužníkovi zakazuje nakládat s těmito nemovitými věcmi: 1. pozemky parc. č. St. 55, jehož součástí je stavba rodinného domu ČP 40, parc. č. 350/2, parc. č. 352/1, parc. č. 353/3, parc. č. 353/6, parc. č. 354/3 a parc. č. 354/4, zapsanými na LV č. 603, v katastrálním území Kalná Voda, obec Mladé Buky, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov; 2. spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/3 na pozemku parc. č. St. 478, jehož součástí je stavba garáže bez ČP, zapsaným na LV č. 376 v katastrálním území Mladé Buky, obec Mladé Buky, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov; 3. spoluvlastnickým podílem o velikosti 2/24 na pozemcích parc. č. St. 442, jehož součástí je stavba ČP 338, a parc. č. 917/14, zapsanými na LV č. 902 v katastrálním území Mladé Buky, obec Mladé Buky, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov; zejména zdržet se uzavření jakékoli smlouvy či jednání, na základě kterého by byly výše uvedené nemovitosti či jejich část převedena na jinou osobu, jakož i jakékoli smlouvy či jednání, na základě kterého by výše uvedené nemovitosti či jejich část byly zatíženy jakýmkoli věcným či závazkovým právem ve prospěch třetí osoby. II. Soud ustanovuje předběžným insolvenčním správcem dlužníka Mgr. Pavlínu Jaškovou, IČO: 71347429, se sídlem na adrese Lužickosrbská 116/7, 787 01 Šumperk -provozovna Cihlářova 11, 571 01 Moravská Třebová. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

Dne 6. 3. 2017 podali společnost Jako, s.r.o., a Ing. Jaroslav Kopecký, anonymizovano , u zdejšího soudu v pořadí již druhý návrh na nařízení předběžných opatření, kterými by byl dlužníkovi ustanoven předběžný insolvenční správce JUDr. Aleš Jirásek, a kterými by bylo dlužníkovi zakázáno nakládat s nemovitým majetkem, uvedeným ve výroku I. tohoto rozhodnutí, když v předchozím případě spojili svá podání s insolvenčním návrhem, kterým se domáhali prohlášení konkursu na majetek dlužníka Radoslava Sikory. Předchozímu návrhu na nařízení předběžných opatření soud nevyhověl, přičemž proti předmětnému usnesení č.j. KSHK 15 INS 25287/2016-A-5 nebylo podáno odvolání. Svůj nynější návrh na nařízení předběžných opatření navrhovatelé odůvodňují tím, že v mezidobí získali větší povědomí o rozsahu závazků dlužníka (a to i za jeho vlastní součinnosti, když probíhala mimosoudní jednání o řešení dlužníkovy finanční situace), a především tím, že bylo zahájeno řízení o vkladu zajišťovacího převodu vlastnického práva k části nemovitého majetku dlužníka, další část nemovitého majetku dlužníka je předmětem převodu vlastnického práva, a dle údajného vlastního sdělení dlužníka tento již prodal své automobily značek Jaguar a Range Rover, přičemž se tak v případě zajišťovacího převodu i převodu vozidel děje (opět dle údajného vlastního sdělení dlužníka) na základě antedatovaných smluv. Svá tvrzení navrhovatelé dokládají výpisy z katastru nemovitostí, kopií smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva a kopiemi e-mailových zpráv ze dne 2. 1. 2017, 25. 1. 2017, 27. 1. 2017, 15. 2. 2017 a 6. 3. 2017. Podle § 27 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ), insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Za podmínek stanovených tímto zákonem může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného správce. Podle § 82 odst. 2 písm. a) IZ může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu předběžným opatřením ustanovit předběžného správce. Podle § 112 odst. 2 IZ může insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit, anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody. Podle § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Soud vyhodnotil tvrzení navrhovatelů a jimi předkládané důkazy jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, jakož i v kontextu dosavadního průběhu insolvenčního řízení, a dospěl k závěru, že návrh na nařízení předběžného opatření zákazu nakládání s nemovitým majetkem dlužníka je důvodný. Soud má z dosavadního řízení za osvědčené, že navrhovatelé jsou věřiteli dlužníka s pohledávkami po splatnosti, když se jedná o pohledávky směnečné, přičemž nejméně ve třech případech směnky sloužily jako zajišťovací institut ke smlouvám o zápůjčce, jejichž účelem bylo poskytnutí finančních prostředků dlužníkovi za účelem jeho obchodování s cennými papíry. Rovněž má soud za osvědčenou existenci zástavní smlouvy, uzavřené dne

20. 10. 2016 mezi dlužníkem a Ing. Jaromírem Zajíčkem, a z vyjádření posledně jmenovaného ze dne 5. 3. 2017 (č.l. A-34) má soud za osvědčené, že je dalším věřitelem dlužníka s pohledávkami ve výši 3.250.000,-Kč včetně příslušenství. Z kopie smlouvy o zajišťovacím převodu práva k nemovitým věcem, datované dnem 10. 4. 2016, která je označena jako podklad k řízení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, katastrální pracoviště Trutnov sp. zn. V-1484/2017, jakož i z dalších doprovodných dokumentů k tomuto řízení, má soud po ověření, že dané řízení je skutečně vedeno s ve smlouvě označenými účastníky, za osvědčené, že mezi dlužníkem a paní Danielou Šmídovou existuje závazkový vztah, jehož předmět je zajištěn zajišťovacím převodem vlastnického práva dlužníka k jeho nemovitému majetku, zapsanému na LV č. 603 v katastrálním území Kalná Voda, obec Mladé Buky. Smlouva je koncipována tak, že v tam specifikovaných termínech dojde po uzavření smlouvy o zajišťovacím převodu k poskytnutí půjček ve prospěch dlužníka. Podle notářské doložky o ověření podpisů byly podpisy účastníků uznány za vlastní dne 19. 12. 2016. Shora zmíněná kopie e-mailové zprávy ze dne 15. 2. 2017 měla být dle uvedených e-mailových adres zaslána dlužníkem prvnímu navrhovateli. Vzhledem k tomu, že e-mailové adresy radoslav.sikora@seznam.cz i jako@jako.cz se objevují i v e-mailové komunikaci nyní již bývalého právního zástupce (obecného zmocněnce) dlužníka, Mgr. Tibora Lévaie, s advokátní kanceláří právního zástupce navrhovatelů, má soud za nepravděpodobné, že by se v kontextu všech tvrzení navrhovatelů a dokládaných důkazů jednalo o účelově vytvořený falzifikát, a na e-mailovou zprávu ze dne 15. 2. 2017 tak nahlíží jako na autentické sdělení dlužníka ohledně jeho majetkové situace a způsobu jednání s věřiteli. Pro soud je k rozhodnutí o návrhu na nařízení předběžného opatření podstatná informace, že dlužník realizuje zatěžování či zkracování svého majetku na základě antedatovaných právních titulů, čímž de facto zastírá porušování § 111 IZ, podle něhož je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Toto zkracování se týká jak nemovitého majetku, zapsaného na LV č. 603 v katastrálním území Kalná Voda, obec Mladé Buky, tak i automobilů dlužníka továrních značek Jaguar a Range Rover. Tuto situaci hodnotí soud v souvislosti s tím, že dlužník do dnešního dne nepředložil soudu, navzdory opakované výzvě (č. l. A-7, A-20) seznamy svých závazků a svého majetku, a též s tím, že Mgr. Tibor Lévai dle č. l. A-28 ukončil zastupování dlužníka z důvodu neposkytování součinnosti potřebné pro splnění soudem dlužníkovi uložených povinností. Všechny shora uvedené okolnosti vyznívají tak, že dlužník nerespektuje zahájené insolvenční řízení, s tím spojená omezení, týkající se jeho majetku, a naopak jedná způsobem, který hrozí závažnými zásahy do řádného průběhu insolvenčního řízení, zejména pak do práv navrhovatelů, ale i dalších věřitelů. Za této situace má soud za to, že je již zcela na místě přikročit k nařízení předběžného opatření, aby bylo zabráněno provedení vkladů práv v probíhajících katastrálních řízeních, jakož i budoucím podobným jednáním dlužníka. Soud má vzhledem ke shora uvedenému též za to, že je vhodné ustanovit dlužníkovi předběžného insolvenčního správce, aby byly bezodkladně podniknuty kroky k zjištění skutečného rozsahu a stavu dlužníkova majetku, a především zjištěny případné neúčinné úkony ve smyslu IZ. Soud proto výrokem II. tohoto usnesení ustanovil dlužníkovi předběžného insolvenčního správce. Navrhovatelům soud nevyhověl potud, že se neřídil jejich návrhem na ustanovení JUDr. Aleše Jiráska, ale určil předběžným správcem Mgr. Pavlínu Jaškovou, IČO: 71347429, se sídlem na adrese Lužickosrbská 116/7, 787 01 Šumperk-provozovna Cihlářova 11, 571 01 Moravská Třebová, dle opatření předsedy insolvenčního soudu podle § 25 ve spojení s § 27 odst. 3 IZ. Soud neshledal zvláštní důvod pro ustanovení osoby označené navrhovateli, a postupoval proto běžným způsobem.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je odvolání přípustné do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

V Hradci Králové dne 13. března 2017

Mgr. Ondřej Kubát v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Eva Pecová