KSCB 44 INS 9261/2016-B-16
KSCB 44 INS 9261/2016-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou v insolvenční věci

dlužníka Libora anonymizovano , anonymizovano , Sládkův kopec 905, 377 01 Jindřichův Hradec,

o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabýván anonymizovano anonymizovano podstaty,

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabýván anonymizovano anonymizovano podstaty, a to-pozemek p. č. 68-orná půda, o výměře 3 372 m2, pozemek p. č. 72-trvalý travní porost, o výměře 187 m2, to vše zapsáno na LV č. 175 pro k. ú. Jižná a obec Pluhův Žďár, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec-pro osobu dlužníka blízkou-Jan anonymizovano , anonymizovano , Jižná 15, 378 21 Kardašova Řečice.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 16. 12. 2016 čj.-B-6 soud neschválil oddlužení shora uvedeného dlužníka a prohlásil n anonymizovano dlužníka konkurs. Současně rozhodl, že konkurs bude projednán jako nepatrný. V rámci tohoto insolvenčního řízení byla do soupis anonymizovano podstaty zapsány nemovitosti specifikované ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádal písemným podáním doručeným soudu dne 22. 12. 2017 Jan anonymizovano , otec dlužníka, soud, o povolení výjimky ze zákazu nabýván anonymizovano anonymizovano podstaty, na základě které by on, jako osoba dlužníku blízká, mohl nemovitosti koupit.

Věřitelský výbor nebyl zvolen, proto její působnost vykonává v souladu s ust. § 61 odst. 2 IZ insolvenční soud.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabýva anonymizovano náležející d anonymizovano podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tent anonymizovano nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabýván anonymizovano anonymizovano podstaty. Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Šárka Vondřejcová isir.justi ce.cz

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o otce dlužníka, který projevil o koupi nemovitostí zájem s tím, že venkovské stavení je již po řadu generací ve vlastnictví rodiny a prodej pozemku p. č. 68 mimo členy rodiny považuje za znevážení rodinného dědictví a zcela odporuje účelu a záměru, se kterým pozemek synovi daroval. Insolvenční správce s povolením výjimky ze zákazu nabýván anonymizovano anonymizovano podstaty pro otce dlužníka Jana Šímu souhlasil.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabýván anonymizovano anonymizovano podstaty povolil z důvodu, že jej chce otec dlužníka zakoupit. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Janu Šímovi, otci dlužníka, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání anonymizovano podstaty dlužníka, což znamená, že v případě, že ve výroku specifikovaný nemovit anonymizovano bude na základě pokynu zajištěného věřitele zpeněžován, a že takovou možnost pokyn zajištěného věřitele nevyloučí, má možnost se o tent anonymizovano ucházet a případně jej získat právě za podmínek stanovených zajištěným věřitelem. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uveden anonymizovano zpeněžen a za jakých podmínek.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

České Budějovice 8. února 2018

JUDr. Jana Hrabová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Bc. Šárka Vondřejcová