KSCB 44 INS 7942/2014-B-17
KSCB 44 INS 7942/2014-B-17

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou, v insolvenční věci dlužníků Miroslava Kmenta, rč: 651105/1008, Ratibořské Hory 183, 391 42 Ratibořské Hory, a Kristiny Kme ntové, rč: 726201/1724, Ratibořské Hory 183, 391 42 Ratibořské Hory, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to rodinný dům čp. 183 v obci Ratibořské Hory stojící na st. 134/1 a pozemkové parcely st. 134/1 zastavěná plocha a nádvoří, st. 134/2 zastavěná plocha a nádvoří, přičemž součástí je stavba bez čp., jiná stavba, st. 135/3 zastavěná plocha a nádvoří, přičemž součástí je stavba bez čp., jiná stavba, st. 479/2 zahrada, to vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, k.ú. a obec Ratibořské Hory, na LV č. 596-pro osobu dlužníkům blízkou-Štěpán Říha, Ratibořské Hory 183, 391 42 Ratibořské Hory.

II. Tuto výjimku soud povoluje za podmínky, že zpeněžení bude provedeno v souladu s pokynem zajištěného věřitele.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 30. 9. 2014 čj. KSCB 27 INS 7942/2014-B-5 soud schválil oddlužení shora uvedeného dlužníků plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byla zjištěna zajištěná pohledávka věřitele INVESA, s.r.o. zajištěná nemovitostí specifikovanou ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádal písemným podáním doručeným soudu dne 2. 8. 2016 pan Štěpán Říha soud, který své podání dne 11. 11. 2016 doplnil, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužníku blízká, mohl nemovitosti koupit.

Insolvenční správce s udělením výjimky vyjádřil souhlas.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o syna dlužníků, který se odvolává na to, že v nemovitosti žije a chce nemovitost zachovat ve vlastnictví rodiny.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že jej chce zakoupit za účelem zajištění bytových potřeb svých rodičů a rovněž k zajištění bytových potřeb svých. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Štěpánu Říhovi, synu dlužníků, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníků, což znamená, že v případě, že ve výroku specifikovaný nemovitý majetek bude na základě pokynu zajištěného věřitele zpeně žován, a že takovou možnost pokyn zajištěného věřitele nevyloučí, má možnost se o tento majetek ucházet a případně je j získat právě za podmínek stanovených zajištěným věřitelem. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 16. listopadu 2016

JUDr. Jana Hrabová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Konečná