KSCB 44 INS 7207/2017-B-13
KSCB 44 INS 7207/2017-B-13

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou, v insolvenční věci dlužnice Michaely anonymizovano , anonymizovano , Vidov 80, 370 07 České Budějovice, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to pozemek par. č. 166/33-orná půda p výměře 194 m2, způsob ochrany: ZPF, pozemek par. č. 166/121-zastavěná plocha a nádvoří o výměře 89 m2, na pozemku stojí stavba Vidov čp. 80-rodinný dům na LV jiného vlastníka č. 823, to vše zapsáno na LV č. 739 pro obec a k.ú. Vidov, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice-pro osoby dlužnici blízkou-Jiří anonymizovano , anonymizovano , Hodějovická 219, 370 08 Staré Hodějovice, Marie anonymizovano , r.č. 515306/319, Hodějovická 219, 370 08 Staré Hodějovice.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27. 7. 2017 čj.-B-7 soud schválil oddlužení shora uvedené dlužnice plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byla do soupisu majetkové podstaty ze dne 30. 6. 2017 zapsána nemovitost specifikovanou ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádali písemným podáním doručeným soudu dne 14. 11. 2017 Jiří anonymizovano a Marie anonymizovano soud, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by oni, jako osoby dlužnici blízké, mohli nemovitost koupit.

Věřitelský výbor nebyl zvolen, proto její působnost vykonává v souladu s ust. § 61 odst. 2 IZ insolvenční soud.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, isir.justi ce.cz pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o rodiče dlužnice, kteří se odvolávají na to, že zajištěný věřitel Česká správa sociálního zabezpečení Praha akceptoval cenu ve výši 200.000 Kč a tím uspokojit zcela pohledávku nezajištěného věřitele.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že jej chtějí rodiče dlužnice zakoupit za takovou cenu, která by plně uspokojila zajištěného věřitele dlužnice. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Jiřímu a Marii anonymizovano , rodičům dlužnice, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužnice, což znamená, že mají možnost se o tento majetek ucházet. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 14. prosince 2017

JUDr. Jana Hrabová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Vondřejcová