KSCB 44 INS 32886/2014-B-40
KSCB 44 INS 32886/2014-B-40

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou, v insolvenční věci dlužníků Libora Peška, rč: 810130/1263, IČO 70664013, Černá v Pošumaví 82, 382 23, Černá v Pošumaví a Kateřiny anonymizovano , rč: 805918/1757, IČO 03033295, Černá v Pošumaví 82, 382 23, Černá v Pošumaví, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to spoluvlastnický podíl 1/5 na nemovitých věcech: pozemek parc. č. 208/10, zahrada; pozemek parc. č. 208/38, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Černá v Pošumaví č.p. 82, bydlení, stavba stojí na pozemku parc. č. 208/38, to vše zapsané u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, obec a k.ú. Černá v Pošumaví, na LV č. 317,-pro osobu dlužníkům blízkou-Malvína anonymizovano , anonymizovano , Černá v Pošumaví 82, 382 33 Černá v Pošumaví.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 22. 6. 2015 čj. KSCB 25 INS 32886/2014-B-6 soud schválil oddlužení shora uvedených dlužníků plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byly do soupisu majetkové podstaty ze dne 15. 4. 2016 zapsány nemovité věci specifikované ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádala písemným podáním doručeným soudu dne 23. 10. 2017 paní Malvína anonymizovano soud, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužníku blízká, mohla nemovitosti koupit.

Insolvenční správce s udělením výjimky vyjádřil souhlas.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o matku dlužníka, která se odvolává na to, že v domě také žije spolu s dlužníky a jejich čtyřmi dětmi, dále zde žijí další děti navrhovatelky, dcera Alena, která je těžce tělesně postižená, dcera Malvína a syn Michal. Dále navrhovatelka uvedla, že by odkupem podílu nemovitosti byla zachována bytová potřeba dlužníků a nedošlo by ke zvýšení nákladů na živobytí souvisejících s případným hledáním nového bydlení, případně placení nájemného.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že navrhovatelka chce nemovitost zakoupit za účelem zajištění bytových potřeb svých a své rodiny, stejně tak dlužníkovi rodiny. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Malvíně anonymizovano , matce dlužníka, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužníků, což znamená, že má možnost se o tento majetek ucházet. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 4. ledna 2018

JUDr. Jana Hrabová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Konečná