KSCB 44 INS 26521/2014-B-16
KSCB 44 INS 26521/2014-B-16

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou v insolvenční věci dlužníka Stanislava anonymizovano , anonymizovano , IČO 47221305, Náměstí 89, 373 11 Ledenice, zastoupeného opatrovníkem JUDr. Helenou Nutilovou, Ph.D., advokátkou, Vodní 231/5, 370 01 České Budějovice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka,

t a k t o:

Davidu Suchomelovi, nar. 9.8.1988, Čechova 709/20, 373 72 Lišov, se p o v o l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to: podílu 1/2 rozestavěné budovy na p.č. 136, podílu 1/2 na p.č. 136 o výměře 419 m , podílu 1/2 na p.č. 358/5 o výměře 1607 m, vše uvedeno na LV č. 300 pro katastrální území Trocnov a dále pak p.č. 358/4 o výměře 1367 m, p.č. 358/12 o výměře 1041 m a p.č. 399/9 o výměře 182 m, vše uvedeno na LV č. 31 pro katastrální území Trocnov.

Odůvodnění: V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku tohoto usnesení. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádal syn dlužníka pan David Suchomel písemným podáním doručeným soudu dne 14.9.2016 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníka, na základě které by výše jmenovaný mohl nemovitosti nabýt.

Prostřednictvím insolvenčního správce byl soudu dne 27.9.2016 doručen souhlas zajištěného věřitele s tím, aby David Suchomel nabyl předmětné nemovitosti.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 68 odst. 2 IZ platí ustanovení o věřitelském výboru pro zástupce věřitelů a jeho náhradníka obdobně.

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to s ohledem na pokyn zajištěného věřitele, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl (§ 295 odst. 3 IZ).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Dlužníkům, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu (byl-li ustanoven) a osobě blízké, jež podala návrh dle § 295, se doručuje i zvláštním způsobem.

Účinky tohoto rozhodnutí nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 6. prosince 2016

JUDr. Jana Hrabová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Pouzarová