KSCB 44 INS 26158/2014413
USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném zpředsedý JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Petry Svamberkové a Mgr. Markéty Hudečkové v insolvenční věci navrhovatelký: BETY-Co, s.r.o., IČO 24344799 sídlem Na Rokýtce 1032 / 24, 180 00 Praha 8 dlužníka: Zdeňek anonymizovano , anonymizovano býtem Budějovická 3072, 390 02 Tábor

0 odvolání proti usnesení Krajského soudu vČeských Budějovicích ze dne 7. září 2017, č. j. KSCB 44 INS 26158/2014413 89, takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. 9. 2017, č. j. KSCB 44 INS 26158/2014, Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl návrh BETY Co, s.r.o., (dále jen odvolatelka) na zrušení výpovědi insolvenční správkýně Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. (dále jen správkýně) ze dne 28. 6. 2017 nájemní smlouvy ze dne 1. 1. 2012, uzavřené mezi dlužníkem Zdeňkem Berkou (dále jen dlužník) jako pronajímatelem a odvolatelkou jako nájemkýní, jejímž předmětem byla parcela st. č. 407/1 o výměře 661 ma: parcela č. 127/14 o výměře 854 m2 a parcela č. 127/16 o výměře 646 m2, to vše zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, k.ú. Malšice, na LV č. 955.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka odvolala a požadovala, aby je odvolací soud zrušil stejně jako výpověď nájemní smlouvý. Namítala především to, že byla výpovědí nepřiměřeně dotčena na svých oprávněných zájmech, nebot" v nemovitých věcech má uskladněné své věci, že nemovité věci býlý podstatnou částkou zhodnocený, a že ukončením užívacího práva nebude být moci investovaná částka tzv. probýdlenaíí. Dodala, že nebýlý splněny podmínky pro vydání napadeného rozhodnutí, neboť přes rozpory mezi důkazy a tvrzeními účastníků nebylo ve věci nařízeno jednání, a že soud rozhodl v neprospěch odvolatelký bez řádně provedeného dokazování, přičemž ani nesouhlasila s tím, že bý proti napadenému rozhodnutí nebylo odvolání přípustné, jak býlo uvedeno v poučení.

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se nejprve zabýval otázkou, zda je proti napadenému usnesení odvolání přípustné, a dospěl k závěru, že tomu tak není.

Podle 5 256 insolvenčního zákona (dále jen IZ), insolvenční správce je po prohlášení konkursu oprávněn vypovědět nájemní smlouvu nebo podnájemní smlouvu uzavřenou dlužníkem ve lhůtě stanovené zákonem nebo smlouvou, a to i v případě, že byla sjednána na dobu určitou; výpovědní lhůta však nesmí být delší než 3 měsíce. Ustanovení občanského zákoníku o tom, v kterých případech a za jakých podmínek může pronajímatel vypovědět nájem bytu, tím nejsou dotčena (odst. 1). jestliže by výpovědí nájemní smlouVý sjednané na určitou dobu, v níž je dlužník pronajímatelem, býl nájemce nepřiměřeně dotčen ve svých oprávněných zájmech nebo by tím utrpěl či mohl utrpět značnou škodu, může nájemce do 15 dnů od doručení výpovědi navrhnout msolvenčnírnu soudu zrušení výpovědi. Jestliže bude zajištěno, že nájemce koupí

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr \íojta.

4 VDFI l AUDD/ÁUIF předmět nájmu při zpeněžení majetkové podstaty za cenu obvyklou, vyhoví insolvenční soud takovému návrhu vždý (odst. 2).

Odvolací soud se ve své rozhodovací činnosti již opakovaně vyslovil k povaze rozhodnutí podle 5 256 odst. 2 IZ (viz zejm. usnesení č. j. KSLB 76 INS 12171/2010, 1 VSPI l 762/2011 8 42 ze dne 31. 8. 2011 a č.j. KSPA 48 INS 8178/2009, 3 VSPI l 1438/2011-8 31 ze dne 27. 1. 2012, která jsou v elektronické podobě dostupná v insolvenčním rejstříku a na něž proto pro stručnost odkazuje), přičemž uzavřel, že usnesení, jímž insolvenční soud v režimu Š 256 odst. 2 IZ posuzuje důvodnost nájemcova požadavku na revizi správcova postupu (jeho výpovědí nájemní smlouvý), patří mezi rozhodnutí činéná v rámci dohlédací činnosti insolvenčního soudu ve smýslu $ 10 písm. b) a Š 11 12., jež jsou pro ostatní subjekty insolvenčního řízení závazná, která však podle $ 91 IZ nelze napadnout odvoláním. Tomuto závěru, jenž se zcela uplatní také vprojednávané věci, rovněž odpovídá správné poučení o nepřípustnosti odvolání, jehož se odvolatelce dostalo v napadeném usnesení.

Vzhledem k tomu že odvolání směřu'e roti rozhodnuti roti němuž není odvolání ří ustné ) ] P ? P P 13 ! postupoval odvolací soud podle Š 218 písm. c) o.s.ř. za použití 5 7 IZ a odvolani odmítl. Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné. Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst. 2 IZ).

Praha 20. února 2018

]UDr. Ing. jaroslava Zelenky, Ph.D., v.r. předseda senátu

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vo'