KSCB 44 INS 21730/2014-P1-6
KSCB 44 INS 21730/2014-P1-6

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou v insolvenční věci dlužnice Jitky Hronzové, rč: 655112/0224, IČ 01231189, Děbolín 22, 377 01 Jindřichův Hradec, o odvolání věřitele Dollar Financial Czech Republic s.r.o., IČ 24262633, Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1,

takto:

I. Výrok I. usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 44 INS 21730/2014-P1-3 ze dne 19. 8. 2016 s e z r u š u j e . II. Soud b e r e n a v ě d o m í zpětvzetí přihlášky pohledávky č.1 věřitele č. 1, Dollar Financial Czech Republic s.r.o., IČ 24262633, Klimentská 1216/46, 110 00, Praha 1, ze dne 22.8.2014 v rozsahu, v němž nebyla ke dni zpětvzetí uhrazena.

Odůvodnění:

Do shora uvedeného insolvenčního řízení byla soudu dne 22. 8. 2014 doručena přihláška pohledávky věřitele Dollar Financial Czech Republic s.r.o., v celkové výši 5.000,-Kč. Písemným podáním ze dne 17.8.2016 doručeným soudu dne 17.8.2016 vzal věřitel svou přihlášku pohledávky zcela zpět. Ve svém podání uvedl, že věřitel se ruší s likvidací a bylo by nehospodárné pokračovat ve vymáhání pohledávek. Soud usnesením ze dne 19. 8. 2016 č.j.-P1-3 vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky výše uvedeného věřitele a ukončil jeho účast v insolvenčním řízení. Dne 24. 8. 2016 bylo soudu doručeno doplnění zpětvzetí přihlášky pohledávky, kde uvádí, že bere zpět pohledávku v rozsahu, v jakém dosud nebyla uspokojena.

Dne 8. 9. 2016 bylo soudu doručeno včasné odvolání proti usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky č.j.-P1-3 ze dne 19. 8. 2016. Odvolatel navrhoval, aby soud předmětné usnesení změnil tak, že se bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky v rozsahu, v němž nebyla ke dni zpětvzetí uhrazena.

Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, může dle ustanovení § 11 písm. m) zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon o vyšších soudních úřednících ), vyšší soudní úředník provádět úkony v insolvenčním řízení, s výjimkou v tomto ustanovení vyjmenovaných rozhodnutí. Dle ustanovení § 36a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích je asistent soudce oprávněn podílet se na rozhodovací činnosti soudu v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem pro vyšší soudní úředníky.

Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm isir.justi ce.cz v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadené rozhodnutí a dospěl k závěru, že odvolání lze vyhovět, neboť doplněním zpětvzetí přihlášky pohledávky uvedl věřitel, že zamýšlel vzít pohledávku zpět jen v rozsahu, v němž nebyla dosud uspokojena. Nebyly tedy splněny podmínky pro vydání usnesení o vzetí na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky ve výši 5.000,-Kč.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti insolvenční soud postupoval podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o vyšších soudních úřednících, ve spojení s § 95 IZ a návrhu věřitele zcela vyhověl. Rozhodnutí vydané asistentem soudce tedy výrokem I. zrušil výrok I. předmětného usnesení a současně výrokem II. rozhodl o tom, že soud bere na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky v rozsahu, v němž nebyla dosud uspokojena.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci se doručuje i zvláštním způsobem.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno zvláštním způsobem.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 30. září 2016

JUDr. Jana Hrabová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Konečná