KSCB 44 INS 1714/2014-B-37
KSCB 44 INS 1714/2014-B-37

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou, v insolvenční věci dlužnice Hedviky anonymizovano , anonymizovano , F. Sládka 268, 373 11 Ledenice, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to pozemek par. č. st. 300, jehož součástí je budova č.p. 268, pozemek par. č. 3613/2, to vše zapsáno na LV č. 360 pro obec a k.ú. Ledenice, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice-pro osobu dlužnici blízkou-Petra Benháková, Radostice 89, 373 12 Borovany.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 23. 7. 2014 čj. KSCB 27 INS 1714/2014-B-6 soud schválil oddlužení shora uvedené dlužnice plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byla do soupisu majetkové podstaty ze dne 11. 11. 2016 zapsána nemovitost specifikovaná ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádala elektronickým písemným podáním doručeným soudu dne 21. 11. 2017 Petra Benháková, dcera dlužnice, soud, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužnici blízká, mohla nemovitost koupit.

Věřitelský výbor nebyl zvolen, proto její působnost vykonává v souladu s ust. § 61 odst. 2 IZ insolvenční soud.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o dceru dlužnice, která projevila o koupi nemovitosti zájem. Insolvenční správce s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty pro dceru dlužnice Petru Benhákovou souhlasí vzhledem k tomu, že by byla zachována bytová situace dlužnice.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že jej chce dcera dlužnice zakoupit. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Petře Benhákové, dceři dlužnice, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužnice, což znamená, že má možnost se o tento majetek ucházet. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 15. prosince 2017

JUDr. Jana Hrabová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Vondřejcová