KSCB 44 INS 11463/2014-B-12
KSCB 44 INS 11463/2014-B-12

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudkyní JUDr. Janou Hrabovou, v insolvenční věci dlužnice Věry Rukavičkové, rč: 586003/1199, IČ 65039793, Metánov 67, 394 70 Častrov, o žádosti o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

takto:

I. Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to nemovitost zapsané u Katastrálního úřadu pro Kraj Vysočina, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na listu vlastnictví č. 294 pro katastrální území Metánov a obec Častrov, a to: bytové jednotky č. 67/1 v budově č.p.67 na st. parcele č. 106 s podílem na společných částech domu a pozemku o vel. 923/4857 a dále č.p. 67/7 (garáž) s podílem na společných částech domu a pozemku o vel. 187/4857-pro osobu dlužníkům blízkou-Janu Rukavičkovou, r.č. 965701/1551, Metánov 67, 394 70 Častrov.

II. Tuto výjimku soud povoluje za podmínky, že zpeněžení bude provedeno v souladu s pokynem zajištěného věřitele.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 7. 10. 2014 čj.-B-5 soud schválil oddlužení shora uvedeného dlužníka plněním splátkového kalendáře. V rámci tohoto insolvenčního řízení byla zjištěna zajištěná pohledávka věřitele Bohemia Faktoring, s.r.o. zajištěná nemovitostí specifikovanou ve výroku I. tohoto usnesení.

V souvislosti se zpeněžováním této nemovitosti požádal písemným podáním doručeným soudu dne 20. 6. 2016 paní Jana Rukavičková soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, na základě které by ona, jako osoba dlužníku blízká, mohla nemovitosti koupit.

Insolvenční správce s udělením výjimky vyjádřil souhlas.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Za výše popsané situace soud aplikoval ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to zejména s ohledem na skutečnost, že se jedná o dceru dlužnice, která se odvolává na to, že v nemovitosti žije a chce nemovitost zachovat ve vlastnictví rodiny.

V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty povolil z důvodu, že jej chce zakoupit za účelem zajištění bytových potřeb svých rodičů a rovněž k zajištění bytových potřeb svých. Zároveň však soud podotýká, že tímto rozhodnutím Janě Rukavičkové, dceři dlužnice, pouze povolil výjimku ze zákazu nabývání z majetkové podstaty dlužnice, což znamená, že v případě, že ve výroku specifikovaný nemovitý majetek bude na základě pokynu zajištěného věřitele zpeněžován, a že takovou možnost pokyn zajištěného věřitele nevyloučí, má možnost se o tento majetek ucházet a případně jej získat právě za podmínek stanovených zajištěným věřitelem. Toto rozhodnutí tedy nepředjímá, zda vůbec bude uvedený majetek zpeněžen a za jakých podmínek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 6. října 2016

JUDr. Jana Hrabová v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Konečná