KSCB 41 INS 8772/2016-B-16
Č.j. KSCB 41 INS 8772/2016-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci zahájené dlužník: Pavel anonymizovano , anonymizovano bytem Sportovní 292, 394 02 Horní Cerekev

dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano bytem Sportovní 292, 394 02 Horní Cerekev

o návrhu Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem Sportovní 292, 394 03 Horní Cerekev na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků

takto:

Navrhovateli Václavu anonymizovano , anonymizovano , bytem Sportovní 292, 394 03 Horní Cerekev se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to nemovitosti st. parc. č. 301, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 185 m2, jehož součástí je stavba Horní Cerekev č.p. 292-stavba určená k bydlení, pozemek parc. č. st. 453, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 19m2, jehož součástí je stavba-garáž a pozemek parc. č. 2014/12, zahrada, o výměře 194m2, vše zapsáno na LV č. 625 pro katastrální území a obec Horní Cerekev, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov.

Odůvodnění:

V rámci tohoto insolvenčního řízení vydal soud dne 4.5.2017 usnesení č.j. KSCB 41 INS 8772/2016-B-9, kterým schválil oddlužení dlužníků ve formě zpeněžení majetkové podstaty. Usnesením č.j.-B-11 ze dne 29.8.2017 soud vyslovil souhlas s prodejem nemovitostí zapsaných do majetkové podstaty dlužníků a uvedených ve výroku tohoto usnesení a zároveň stanovil pro jeho prodej podmínky. V souvislosti s tímto prodejem požádal syn dlužníků, žijící s dlužníky ve společné domácnosti soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníkům, na základě které by výše jmenovaný mohl nemovitosti nabýt. Soud neshledal důvody, pro které by navrhovateli neměl vyhovět, když navrhovatel svou žádost řádně zdůvodnil. Insolvenční správce se k žádosti navrhovatele vyjádřil souhlasně s tím, že kupní cena pro nabyvatele bude stanovena dle Znaleckého posudku o ceně obvyklé č.j. 153-14/2017 zhotovitele Ing. Ivy Mejzlíkové ve výši 2 200 000,00 Kč. Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením isir.justi ce.cz jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. Dle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává podle ustanovení § 61 odst. 2 insolvenčního zákona po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Za situace, kdy nebyl ustanoven věřitelský výbor a jeho působnost vykonává soud, kterému nejsou známy žádné důvody, které by bránily návrhu vyhovět, využil soud ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 insolvenčního zákona soud zcela vyhověl.

České Budějovice 16. ledna 2018.

JUDr. Miloš Vondráček, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gottwaldová

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Gottwaldová