KSCB 41 INS 7740/2017-B-11
č.j. KSCB 41 INS 7740/2017-B-11

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci

dlužníků: Rostislav Pešek, rodné číslo 780608/1492, bytem Husinecká 2093/32, 390 02, Tábor

Vendula Pešková, rodné číslo 795124/1364, IČO 68529007, Husinecká 2093/32, 390 02, Tábor,

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků,

takto:

Soud povoluje výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to: -100% podílu dlužníka ve společnosti WIG Trade s.r.o., IČO 04489586, se sídlem Antonína Sovy 77, 394 26 Lukavec, Ivě anonymizovano , anonymizovano , Chyšná 37, 395 01 Pacov.

Odůvodnění:

Usnesením čj.-B-10 ze dne 16.1.2018 soud schválil oddlužení dlužníků zpeněžením majetkové podstaty. Do majetkové podstaty dlužníků náleží 100% podíl dlužníka ve společnosti WIG Trade s.r.o., IČO 04489586, se sídlem Antonína Sovy 77, 394 26 Lukavec. Podáním ze dne 11. 1.2018 požádala Iva anonymizovano (sestra manželky dlužníka)o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků. V žádosti uvedla, že se jedná o rodinnou společnost a má zájem o zachování firmy v rodinném majetku. Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f) a g); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. isir.justi ce.cz

S ohledem na skutečnost, že na schůzi věřitelů konané dne 4.12.2017 nebyl zvolen věřitelský orgán, stanovisko k povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch osob dlužníkům blízké, v rámci působnosti věřitelského výboru, vydal insolvenční soud. V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Ivě anonymizovano ( sestře manželky dlužníka) povolil z důvodu, že jej chce zakoupit za účelem zachování firmy v rodinném majetku, když přihlédl k tomu, že již složila na účet majetkové podstaty částku 325 000 Kč, z níž , jak uvedl insolvenční správce na schůzi věřitelů konané dne 4.12.2017, budou pohledávky nezajištěných věřitelů a rovněž odměna a hotové výdaje insolvenčního správce uhrazeny ve 100%.

Poučení :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl.

České Budějovice 16. ledna 2018

JUDr. Miloš Vondráček v.r. samosoudce

Shodu s podpisem potvrzuje Václava Bočková