KSCB 41 INS 674/2017-B-16
Č.j. KSCB 41 INS 674/2017-B-16

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci zahájené dlužník: Vladimír anonymizovano , anonymizovano , bytem Tálín 86, 398 15 Tálín o návrhu Vladimíra anonymizovano , narozeného 26.3.1989, bytem Tálín 86, 398 15 Tálín na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků takto: I. Navrhovateli Vladimíru anonymizovano , narozenému 26.3.1989, bytem Tálín 86, 398 15 Tálín se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to 1. pozemku st. parc. č. 50/2 zastavěna plocha a nádvoří, bez pč. jiná stavba, pozemku st. parc. č. 319/2-zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 378 pro obec a katastrální území Tálín, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek-Tálín, 2. pozemku st. parc. č. 384/1-trvalý travní porost, pozemku st. parc. č. 484/2- orná půda, pozemku parc. č. 438-ostatní plocha a pozemku st. parc. č. 1202/5-vodní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 182 pro obec Protivín, katastrální území Maletice vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Písek. 3. traktoru značky ZETOR 7711, registrační značka CO10738, VIN 26303 4. osobního automobilu tov. zn. NISAN Navara, registrační značka 6C6 2830, VIN JN 1 CPUD22UO791729.

II. Usnesení č.j.-B-10 ze dne 1.8.2017 se ve výroku III. mění tak, že nově zní III. Majetek dlužníka specifikovaný ve výroku I. a II. tohoto usnesení bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou s tím, že a) Prodejní cena musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, nejméně však 120 000,00 Kč za traktor značky ZETOR 7711, registrační značka CO10738, VIN 26303 a 75 000,00 Kč za osobní automobil tov. zn. NISAN Navara, registrační značka 6C6 2830, VIN JN 1 CPUD22UO791729 b) nabídka prodeje bude zveřejněna minimálně na dvou internetových serverech a nejméně jednom tištěném periodiku a kupní sena bude uhrazena před podpisem smlouvy.

Odůvodnění: V rámci tohoto insolvenčního řízení vydal soud dne 26.4.2017 usnesení č.j. KSCB 41 INS 674/2017-B-6, kterým schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Usnesením č.j.-B-10 ze dne 1.8.2017 vyslovil soud souhlas s tím, aby majetek dlužníka uvedený pod bodem 3 a 4. výroku I tohoto usnesení, prodal insolvenční správce mimo isir.justi ce.cz dražbu, a to zájemci s nejvyšší nabídkou. Usnesením č.j.-B-11 ze dne 1.8.2017 vyslovil soud souhlas s tím, aby insolvenční správce prodal mimo dražbu majetek uvedený pod bodem 1 a 2 výroku I tohoto usnesení, s tím, že minimální cena za majetek uvedený pod bodem 1 musí činit alespoň 60 000,00 Kč a minimální cena majetku uvedeného pod bodem 2 tohoto výroku musí činit minimálně 170 000,00 Kč. Dne 13.10.2017 obdržel nabídku navrhovatele ze dne 9.10.2017, která byla označena jako Upravená nabídka na odkup zpeněžované majetkové podstaty , která byla k výzvě soudu ze dne 6.11.2017doplněna podáním navrhovatele ze dne 8.12.2017. Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. Dle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává podle ustanovení § 61 odst. 2 insolvenčního zákona po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Za situace, kdy nebyl ustanoven věřitelský výbor a jeho působnost vykonává soud, kterému nejsou známy žádné důvody, které by bránily návrhu vyhovět, využil soud ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl. Vzhledem k tomu, že u majetku uvedeného ve výroku I. tohoto usnesení pod bodem 3 a 4 není uvedena minimální prodejní cena, změnil tímto usnesením soud rovněž výrok III. Usnesení č.j. -B-10 ze dne 1.8.2017 a stanovil pro tento majetek výrokem II. tohoto usnesení cenu minimální, která odpovídá ceně stanovené insolvenčním správcem v soupisu majetkové podstaty ze dne 7.4.2017.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 insolvenčního zákona soud zcela vyhověl.

České Budějovice 12. ledna 2018.

JUDr. Miloš Vondráček, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gottwaldová

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Gottwaldová