KSCB 41 INS 4671/2016-B-20
č.j. KSCB 41 INS 4671/2016-B-20

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci zahájené dlužník: Petr anonymizovano , anonymizovano , IČ 73544167 bytem Na Cihelnou 601, 382 32 Velešín

dlužnice: Jiřina anonymizovano , narozená 22.12.1966 bytem Nad Cihelnou 601, 382 32 Velešín o návrhu Zdeňka anonymizovano , narozeného 24.10.1986, bytem Nad Cihelnou 601, 382 32 Velešín na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků osobou blízkou takto: I. Navrhovateli Zdeňku anonymizovano , narozenému 24.10.1986, bytem Nad Cihelnou 601, 382 32 Velešín, s e u d ě l u j e výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to 1. podílu představující účast v družstvu a majetková a nemajetková práva a povinnosti plynoucí z této účasti v Bytovém družstvu Český Krumlov, se sídlem U Trojice 120, Domoradice, 381 01 Český Krumlov, IČ 00038041 (právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXIII, vložka 23), se kterým je spojeno právo užívat byt č. 9, číslo podlaží III. o velikosti 78,79 m2 , v domě č.p. 601, na adrese Velešín , zapsáno u Katastrálního úřadu pro jihočeský kraj, katastrální pracoviště Český Krumlov, k. ú. Velešín, obec Velešín, LV 1761.

Odůvodnění: V rámci tohoto insolvenčního řízení vydal soud dne 6.9.2016 usnesení č.j. KSCB 41 INS 4671/2016-B-11, kterým schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Dne 21.9.2017 vydal Krajský soud v Českých Budějovicích rozsudek č.j. 41 ICm 856/2017-67, kterým bylo určeno, že Smlouva o převodu družstevního podílu uzavřená dne 1.10.2015 mezi dlužníky jako převodci a Zdeňkem anonymizovano jako nabyvatelem, je vůči věřitelům přihlášeným do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. 41 INS 4671/2016, právně neúčinná. Podle ustanovení § 412 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech a jeho řešení (insolvenční zákon) v platném znění po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen (b) hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře. Dne 1.11.2017 byla soudu doručena žádost navrhovatele, o udělení výjimky dle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona, kterou navrhovatel odůvodňoval tím, že je synem dlužníků, v předmětném bytě s dlužníky společně bydlí, má zde i trvalý pobyt a chce, aby uvedená nemovitost byla i nadále v rodinném vlastnictví. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. Dle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává podle ustanovení § 61 odst. 2 insolvenčního zákona po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Za situace, kdy nebyl ustanoven věřitelský výbor a jeho působnost vykonává soud, kterému nejsou známy žádné důvody, které by bránily návrhu vyhovět, využil soud ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 insolvenčního zákona soud zcela vyhověl.

České Budějovice 21. února 2018.

JUDr. Miloš Vondráček, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gottwaldová

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Gottwaldová