KSCB 41 INS 31213/2015-B-18
Č.j. KSCB 41 INS 31213/2015-B-18

USNESENÍ

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci zahájené dlužník: Jiří anonymizovano , anonymizovano Žďár 45, 378 42 Žďár

o návrhu Bohuslavy anonymizovano , narozené 6.4.1946, bytem Žďár 45, 378 42 Žďár na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků

takto:

Navrhovatelce Bohuslavě anonymizovano , narozené 6.4.1946, bytem Žďár 45, 378 42 Žďár se povoluje výjimka ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 1/10 na budově č.p. 45, stojící na parcele st. parc.č. 144 a na budově bez čp/če, která stojí na parcele st. parc. č. 133, vše zapsané na listu vlastnictví č. 968 v obci Žďár a katastrálním území Žďár u nové Včelnice, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec

Odůvodnění:

V rámci tohoto insolvenčního řízení vydal soud dne 29.11.2012 usnesení č.j. KSCB 26 INS 17731/2012-B-4, kterým schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Dlužník nabyl na základě usnesení Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 5.8.2016, č.j. 24 D 106/2016-45 po svém otci majetek, uvedený ve výroku tohoto usnesení, který byl dle ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) zákona č. 182/206 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) v platném znění zapsán do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Usnesením č.j. KSCB 41 INS 17731/2012-B-15 ze dne 7.11.2017 soud vyslovil souhlas s prodejem takto získaného majetku a zároveň stanovil pro jeho prodej podpínky. V souvislosti s tímto prodejem požádala matka dlužníka, paní Bohuslava anonymizovano (dále jen navrhovatelka) soud o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužníkům, na základě které by výše jmenovaná mohla nemovitosti nabýt. Soud neshledal důvody, pro které by navrhovatelce neměl vyhovět. Před vydáním tohoto usnesení uzavřel insolvenční správce příslušnou kupní smlouvu s navrhovatelkou, a to za dodržení všech podmínek stanovených soudem v usnesení č.j. KSCB 41 INS 17731/2012-B-15 ze dne 7.11.2017. Jiný zájemce o koupi spoluvlastnického podílu dlužníka, který byl do majetkové podstaty zapsán se soudu nepřihlásil. Podle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil. isir.justi ce.cz

Dle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Jestliže věřitelský výbor neustanovila schůze věřitelů k tomu účelu svolaná, vykonává podle ustanovení § 61 odst. 2 insolvenčního zákona po jejím skončení působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Za situace, kdy nebyl ustanoven věřitelský výbor a jeho působnost vykonává soud, kterému nejsou známy žádné důvody, které by bránily návrhu vyhovět, využil soud ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návrhu osoby blízké podle § 295 insolvenčního zákona soud zcela vyhověl.

České Budějovice 10.ledna 2018.

JUDr. Miloš Vondráček, v.r. Samosoudce

Za správnost vyhotovení: Gottwaldová

Shodu s prvopisem potvrzuje Zuzana Gottwaldová