KSCB 41 INS 31145/2014-B-37
KSCB 41 INS 31145/2014-B-37

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužnice Ludmily Urbánkové, rč: 475418/080, Blažejovice 24, 383 01 Zbytiny, právně zastoupené JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem, Kasárenská 4, 370 01 České Budějovice, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to podíl o velikosti ideálních 4/6 na: -pozemku parc. č. st. 225/1, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 41 m2, způsob ochrany nemovitosti rozsáhlé chráněné území, jehož součástí je stavba- budova Blažejovice č. p. 24, objekt k bydlení; a -pozemku parc. č. 341/13, ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, evidovaná výměra 1122 m2, způsob ochrany rozsáhlé chráněné území; to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice, na listu vlastnictví č. 194 pro obec a katastrální území Zbytiny; Jaroslavě anonymizovano , anonymizovano , Křišťanova 65, 38/3 01 Prachatice.

Odůvodnění: Ve shora uvedeném insolvenčním řízení soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Do majetkové podstaty dlužnice náleží mimo jiné nemovité věci specifikované ve výroku usnesení. Podáním ze dne 9. 6. 2016, požádala Jaroslava anonymizovano (dcera dlužnice) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice. Navrhovatelka uvedla, že její matka v době stále bydlí a nechce připustit, aby po zpeněžení byla nucena dům opustit, neboť její matka je i s ohledem na svůj věk na místo bydlení fixována. Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám isir.justi ce.cz uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Zástupce věřitelů vyslovil podáním ze dne 21. 7. 2016 s udělením výjimky navrhovatelce souhlas. V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty navrhovatelce povolil z důvodu, že jej chce zakoupit za účelem zajištění bytových potřeb své matky. I s přihlédnutím k tomu, že insolvenční správce s takovým postupem souhlasí, nebyl zde důvodu pro to, aby soud žádosti o výjimku ze zákazu nabývaní majetku z podstaty Jaroslvaě anonymizovano nevyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

V Českých Budějovicích dne 8. září 2016

JUDr. Miloš Vondráček v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bartizalová