KSCB 41 INS 30515/2014-B-13
KSCB 41 INS 30515/2014-B-13

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužnice Barbory Dohnalové, rč: 865807/1532, Komenského 384, 394 68, Žirovnice, zastoupené opatrovníkem Mgr. Helenou Nutilovou, advokátkou, Vodní 231/5, 370 01 České Budějovice, o návrhu ze dne 24.9.2015 na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to : -pozemku stp.č. 400 o výměře 272 m2-zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Žirovnice, č.p. 384, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 400, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočiu, KP Pelhřimov, na LV č. 1027 pro obec a k.ú. Žirovnice, ve prospěch osoby dlužnici blízké-Ivo Dohanlovi, bytem Komenského 384, 394 68 Žirovnice.

Odůvodnění

V rámci tohoto insolvenčního řízení bude insolvenční správce zpeněžovat nemovitosti uvedené ve výroku tohoto usnesení. V souvislosti s tímto zpeněžováním požádal otec dlužnice pan Ivo Dohnal písemným podáním ze dne 24.9.2015 o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobou blízkou dlužnici, na základě které by výše jmenovaný mohl nemovitosti nabýt. V žádosti uvedl, že nemovitost obývá a stará se o ni. K nemovitosti má osobní vztah, velké citové pouto. Přes všechna pochybení jeho dcery by rád tuto nemovitost zachoval ve vlastnictví.

Písemným podáním ze dne 11.11.2015 vyjádřil zajištěný věřitel Hypoteční banka, a.s., Praha 5 souhlas s tím, aby Ivo Dohnal nabyl předmětné nemovitosti za minimální kupní cenu 1,300.000,--Kč. Písemným podáním ze dne 23.11.2015 rovněž insolvenční správce navrhl, aby soud vyslovil souhlas s udělením výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice.

Dle ustanovení § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále jen IZ ), dlužník, osoby mu blízké, osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné, považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se může dovolávat ten, kdo ji sám nezpůsobil.

Dle ustanovení § 295 odst. 3 IZ může insolvenční soud na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

Vzhledem k tomu, že na schůzi věřitelů svolané mimo jiné za účelem volby věřitelského orgánu, se nepodařilo ustanovit věřitelský výbor, vykonává na základě ustanovení § 61 odst. 2 IZ působnost věřitelského výboru insolvenční soud.

Za této situace soud využil ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona a návrhu vyhověl, a to s ohledem na pokyn zajištěného věřitele a s přihlédnutím ke stanovisku insolvenčního správce, když neshledal žádných důvodů, proč by tak učinit neměl.

Pro úplnost soud dodává, že tímto usnesením byla pouze odstraněna diskvalifikace osob blízkých ve vztahu k možnosti nabývat majetek z majetkové podstaty. Insolvenční soud podotýká, že dle ust. § 2193 IZ je to zajištěný věřitel, kdo uděluje insolvenčnímu správci závazné pokyny směřující ke zpeněžení věci, práva nebo jiné majetkového hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení , a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 03. prosince 2015

JUDr. Miloš Vondráček v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bočková