KSCB 41 INS 27939/2015-P3-5
KSCB 41 INS 27939/2015-P3-5

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníků Oty Štolla, rč: 800120/1362, IČO 68526407, Bujanov 10, 382 41 Kaplice, a Adély Štollové, rč: 825625/1344, bytem tamtéž, zastoupených JUDr. Přemyslem Kubíčkem, advokátem, Kasárenská 4, 370 01 České Budějovice, o odvolání věřitele č. 3 TEXDAM a.s., IČO 03369455, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, zastoupeného Mgr. Šimonou Maškovou, advokátkou, Husitská 63, 130 00 Praha 3, proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 41 INS 27939/2015-P3- 3 ze dne 24. 6. 2016, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č. j. KSCB 41 INS 27939/2015- P3-3 ze dne 24. 6. 2016 s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky č. P3 věřitele č. 3 TEXDAM a.s., IČO 03369455, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, ze dne 21. 12. 2015 ve výši 163.290,83 Kč, se odmítá co do výše 65.684,12 Kč a je zjištěna co do výše 97.606,71 Kč. Účast věřitele TEXDAM a.s., IČO 03369455, Husitská 344/63, 130 00 Praha 3, v insolvenčním řízení nekončí.

Odůvodnění Odvoláním napadeným rozhodnutím insolvenční soud odmítl přihlášku pohledávek č. P3 věřitele č. 3 TEXDAM a.s. (dále jen věřitel) ze dne 21. 12. 2015 ve výši 163.290,83 Kč a ukončil účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení. Insolvenční soud při odmítnutí přihlášky vycházel z toho, že na přezkumném jednání konaném dne 8. 2. 2016 byly obě přihlášené dílčí pohledávky věřitele popřeny dlužníky co do pravosti. Usnesení č. j.-P3-3 ze dne 24. 6. 2016 věřitel napadl včas podaným odvoláním, které došlo insolvenčnímu soudu dne 29. 7. 2016. Odvoláním se věřitel domáhal, aby soud rozhodl tak, že přihláška pohledávky věřitele se co do výše 97.606,71 Kč neodmítá a účast věřitele v insolvenčním řízení nekončí. Věřitel ve svém odvolání uvedl, že dlužníci na přezkumném jednání co do pravosti popřeli pouze dílčí pohledávku č. 2 ve výši 36.418,82 Kč, dílčí pohledávka č. 1 v celkové výši 126.872,01 Kč však nebyla dlužníky popřena co do pravosti, ale pouze co výše 29.265,30 Kč, tedy co do částky představující samostatně vyčíslené náklady nalézacího řízení. Podle ustanovení § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Insolvenční soud z podnětu podaného odvolání přezkoumal napadené rozhodnutí a došel k závěru, že odvolání lze vyhovět, neboť na přezkumném jednání, které se konalo u insolvenčního soudu dne 8. 2. 2016 dlužníci skutečně popřeli dílčí pohledávku č. 1 věřitele pouze co do výše 29.265,30 Kč, představující náklady nalézacího řízení, a zbývající část dílčí pohledávky č. 1 ve výši 97.606,71 Kč dlužníci uznali. Tato skutečnost vyplývá z přílohy isir.justi ce.cz k protokolu z přezkumného jednání a soud ji při svém rozhodnutí nezohlednil pouze administrativní chybou. Správně tedy měla být pohledávka odmítnuta pouze v popřených částech, jak je nyní uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Insolvenční soud s přihlédnutím ke shora uvedeným skutečnostem došel k závěru, že jsou zde skutečnosti, které odůvodňují vyhovění odvolání, a proto postupoval v souladu s ustanovením § 95 IZ a rozhodl o podaném odvolání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo usnesení doručeno v písemném vyhotovení navrhovateli.

Prominutí zmeškání lhůty není v insolvenčním řízení přípustné. (§ 83 IZ)

V Českých Budějovicích dne 19. září 2016

JUDr. Miloš Vondráček v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bartizalová