KSCB 41 INS 27405/2014-B-11
KSCB 41 INS 27405/2014-B-11

Usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka Františka Havla, rč: 550905/2527, IČO 10297766, Horní náměstí 300, 396 01 Humpolec, adresa pro doručování: Na vyhlídce 1188, 396 01 Humpolec, t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to: -spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na pozemcích: parc. č. st. 67, zastavěná plocha a nádvoří, evidovaná výměra 282 m2 , jehož součástí je stavba Světlice č. p. 54, rodinný dům; parc. č. 277, trvalý travní porost, evidovaná výměra 378 m2 , způsob ochrany nemovitosti zemědělský půdní fond; parc. č. 279, orná půda, evidovaná výměra 1.903 m2 , způsob ochrany nemovitosti zemědělský půdní fond; parc. č. 285/35, orná půda, evidovaná výměra 5.677 m2 , způsob ochrany nemovitosti zemědělský půdní fond; parc. č. 322/1, orná půda, evidovaná výměra 131 m2 , způsob ochrany nemovitosti zemědělský půdní fond; parc. č. 860/13, ostatní plocha, způsob využití silnice, evidovaná výměra 63 m2 ; parc. č. 860/53, ostatní plocha, způsob využití silnice, evidovaná výměra 8 m2 ; to vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, na LV č. 99 pro obec Humpolec a katastrální území Světlice.

Haně anonymizovano , anonymizovano , Litochleby 1282, 396 01 Humpolec; a

Miloslavu anonymizovano , anonymizovano , Litochleby 1277, 396 01 Humpolec.

O d ů vo d ně n í :

Usnesením č. j.-A-7 ze dne 13. 11. 2014 soud zjistil úpadek dlužníka a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Usnesením č. j. KSCB 41 INS 27405/2014-B-4 ze dne 21. 4. 2015 soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Do majetkové podstaty dlužníka náleží majetek uvedený shora ve výroku rozhodnutí. Usnesením č. j.-B-6 ze dne 8. 7. 2015, které nabylo právní moci téhož dne, soud vyslovil souhlas s prodejem uvedeného majetku mimo dražbu, a to za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem. Podáním ze dne 5. 11. 2015 požádali paní Hana anonymizovano a pan Miloslav Havel (sourozenci dlužníka a vlastníci dalších spoluvlastnických podílů na shora uvedených nemovitých věcech) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka s tím, že jsou spoluvlastníci předmětného majetku, každý s podílem o velikosti ideálních 5/12 a současně potřebují zajistit klidné dožití jejich otce, který v dané nemovitosti přebývá. Podle § 295 odst. 1 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkurzu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Současně podle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odst. 1 nebo v odst. 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkurzu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odst. 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. S ohledem na skutečnost, že na schůzi věřitelů konané dne 23. 1. 2015 nebyl zvolen věřitelský orgán, stanovisko k povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty ve prospěch osob dlužníkům blízké, v rámci působnosti věřitelského výboru, vydal insolvenční soud. Insolvenční správkyně podáním ze dne 7. 1. 2015 na dotaz soudu sdělila, že žadatelé souhlasí s odkupem za cenu stanovenou znaleckým posudkem a shledává jej tedy vhodným, a to především vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 a nikoliv celé nemovitosti, kdy v takových případech bývají prodeje obtížnější a málokdy se podaří dosáhnout ceny stanovené znaleckým posudkem. V posuzované věci soud výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty Haně anonymizovano a Miloslavu anonymizovano povolil, neboť se ztotožnil se závěry insolvenční správkyně.

Po uče ní : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 8. ledna 2016

JUDr. Miloš Vondráček v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bartizalová