KSCB 41 INS 25389/2014-B-23
KSCB 41 INS 25389/2014-B-23

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužnice Stanislavy anonymizovano , anonymizovano , IČ 49031112, Moskevská 2716, 390 05, Tábor, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z ma anonymizovano podstaty, t a k t o :

Soud p o v o l u j e výjimku ze zákazu nabývání majetku z ma anonymizovano podstaty dlužnice, a to -spoluvlastnického podílu 1/2 parc.č. 5967/109 o výměře 19 m2-zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Tábor, č.e. 2038, garáž Stavba stojí na pozemku p.č.: 5967/109, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor na LV č. 6751 pro obec a k.ú. Tábor, ve prospěch osoby dlužnici blízké-bývalému manželovi dlužnice Bohumilu anonymizovano , anonymizovano , Komenského 1123/27, 390 02 Tábor.

Odůvodnění: V předmětné insolvenční věci požádal bývalý manžel dlužnice podáním ze dne 6.4.2016 o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z ma anonymizovano podstaty ohledně podílu ve výši 1/2 dlužnice na nemovitostech, zapsaných Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, KP Tábor na LV č. 6751 pro obec a k.ú. Tábor. Žádost je odůvodněna tím, že bývalý manžel dlužnice je podílovým spoluvlastníkem předmětných nemovitostí, a to v rozsahu 1/2. Ve své zprávě ze dne 20.5.2016 insolvenční správce uvedl, že odhadní cena podílu1/2 výše uvedných nemovitostí činí 30.000,--Kč, Bohumil Žítek jako jediný zájemce o koupi tohoto podílu nabídl cenu 50.000,--Kč. Insolvenční správce v podání ze dne 20.5.2016 souhlasil s tím, aby byla výjimka ze zákazu nabývání udělena.

Podle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění (dále jen insolvenční zákon), dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek, náležející do ma anonymizovano podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou. Podle odst. 3 citovaného ustanovení, na návrh osob, uvedených v odst. 1 nebo odst. 2 a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z ma anonymizovano podstaty.

V posuzované věci soud konstatoval, že bývalý manžel dlužnice vlastní zbývající podíl 1/2 na ředmětných p nemovitostech. Je tak v tomto případě nereálné nabytí tohoto majetku jinými osobami než spoluvlastníkem dlužnice, který současně má k tomuto majetku předkupní právo. K návrhu, jak výše konstatováno, se připojil i insolvenční správce.

Zástupce věřitelů s povolení výjimky vyslovil souhlas dne 13.5.2016. isir.justi ce.cz

Za této situace soud neshledal důvody pro neudělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z ma anonymizovano podstaty a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Proti stanovisku insolvenčního správce ani proti návrhu osob blízkých dlužníkovi žádný z ostatních procesních subjektů žádné námitky nevznesl, ačkoliv tato podání byla řádně zveřejněna v insolvenčním rejstříku.

Pro úplnost soud uvádí, že není zcela přesvědčen o tom, že bývalý manžel dlužnice je osobou blízkou dle ust. § 22 obč. zák., ale z důvodu právní jistoty rozhodl, jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné, neboť návru osoby blízké podle § 295 IZ soud zcela vyhověl.

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 24.května 2016

JUDr. Miloš Vondráček v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bočková