KSCB 41 INS 23923/2015-A-6
KSCB 41 INS 23923/2015-A-6

USNESENÍ Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka: B.I.C. 03, s.r.o., IČ 27179044, sídlem 370 01 České Budějovice, Lannova tř. 136, zahájené k návrhu věřitele Vladimíra Březnovského, nar. 16.4.1955, bytem 262 42 Rožmitál pod Tře mšínem, Strýčkovy 20, o návrhu soudního exekutora JUDr. Jiřího Bulvase na vydání předběžného opatře ní takto:

Nařizuje se předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona uvedený a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Bulvasovi, Exekutorský úřad Praha 1 se umožňuje provést již naříze nou exekuci dražbou nemovitostí, vedenou pod sp.zn. 146 EX 806/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeně žením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budě jovicíchpod sp.zn. KSCB 41 INS 23923/2015 k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění Insolvenční navrhovatel Vladimír Březnovský se návrhem doručeným soudu 23.9.2015 domáhá rozhodnutí o zjištění úpadku či hrozícího úpadku dlužníka. V návrhu tvrdí vůči dlužníkovi pohledávku ve výši 51.000,-Kč vyplývající z provedených elektromontážních pracích pro řadový dům na parc. č. 2596/97 v k.ú. Kobylisy a pro rodinný dům na parc. č. 1416 v k.ú. Horoměřice. Své práce navrhovatel provedl a následně vyúčtoval dlužníku fakturou č. 1914 ze dne 10.4.2014 se splatností dne 24.4.2014. Soud zjistil, že navrhovatel zcela totožný návrh pro tutéž pohledávku podal soudu již 26.9.2014 a věc byla u Krajského soudu v Českých Budějovicích vedena pod sp. zn. KSCB 41 INS 26299/2014. Toto řízení bylo na základě zpětvzetí návrhu navrhovatele ze dne 11.2.2015, doručeným soudu 20.2.2015, zastaveno usnesením č.j. KSCB 41 INS 26299/2014-A-16 ze dne 16.2.2015, které nabylo právní moci po potvrzení Vrchním soudem v Praze (usnesení 4VSPH 472/2015-A-23 ze dne 2.7.2015) dne 17.7.2015. Návrh vzal navrhovatel zpět proto, že s dlužníkem uzavřel dohodu o narovnání, usnesení o zastavení řízení napadl odvoláním pro nesplnění této mimosoudní dohody ze strany dlužníka. Vedle své pohledávky uvádí navrhovatel v návrhu řadu dalších závazků dlužníka, které jsou více jak 30 dnů po splatnosti. Jde o závazky v celkové výši převyšující 170 mil. Kč, vesměs zajištěné zástavními právy zapsanými na listech vlastnictví dlužníka. Mimo jiné uvádí vykonatelnou pohledávku Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem v Praze 4, Roškotova 1225/1, ve výši 81.137,-Kč, ohledně které je exekuční zástavní právo zapsáno na obou listech vlastnictví dlužníka, konkrétně na LV č. 1588 pro obec a k.ú. Horoměřice, podle exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Jiřího Bulvase č.j. 146 EX 85/13-17, který nabyl právní moci dne 28.3.2013, a na LV č. 1452 pro obec Prahu a k.ú. Kobylisy na základě téhož exekučního příkazu.

Pohledávku navrhovatele učinil dlužník nespornou ve svém vyjádření k původnímu návrhu ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 26299/2014, když toto vyjádření je založeno na č.l. A-8 uvedeného spisu. Ostatní závazky dlužníka tvrzené navrhovatelem jsou pak doloženy obsahem částí C listů vlastnictví výše uvedených, na kterých je zapsán nemovitý majetek dlužníka. Dne 24.9.2015 doručil ve věci navrhovatel JUDr. Jiří Bulvas, soudní exekutor, návrh na vydání předběžného opatření podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona. V návrhu uvádí, že na základě vykonatelných titulů vede proti dlužníku exekuci pro vymožení pohledávky oprávněného Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se sídlem v Praze 4, Roškotova 1225/1. V rámci exekuce vydal 14.8.2014 dražební vyhlášku, když dražba se měla uskutečnit 30.9.2014. Protože však byl 29.9.2014 podán jedním z věřitelů, navrhovatelem Vladimírem Březnovským, insolvenční návrh vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 26299/2014, vydal soudní exekutor dne 29.9.2014 pod č.j. 146 EX 806/12-119 usnesení o odročení dražby. Řízení o tomto prvním insolvenčním návrhu bylo zastaveno. Soudní exekutor tedy vydal dne 1.9.2015 pod č.j. 146 EX 806/12-143 usnesení o nařízení odročené dražby, která se má konat dne 29.9.2015 ve 13.00 hod. Nato dne 23.9.2015 byl podán proti dlužníkovi stejným věřitelem totožný návrh jako návrh vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 26299/2014. Svá tvrzení prokázal exekutor předložením dražební vyhlášky usnesením o odročení dražby a usnesením o nařízení odročené dražby výše citovanými. Uzavírá, že s ohledem na ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona nemůže v provedení exekuce prodejem nemovitých věcí pokračovat. Má ale zato, že jediným důvodem podání insolvenčního návrhu je snaha zamezit prodeji majetku v exekuci. Insolvenční návrhy téhož věřitele povinného jsou vždy podány těsně před samotným konáním dražby, a to v totožném znění, v návrhu druhém v pořadí věřitel dlužníka nepředkládá žádné nové skutečnosti. Soudní exekutor dovozuje, že jsou dány důvody zvláštního zřetele hodné, jak je má na mysli ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona, pro které je na místě omezit účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, neboť to neodporuje společnému zájmu věřitelů, kteří budou uspokojeni stejně jako by došlo ke zpeněžení v rámci insolvenčního řízení, a to ve stejném pořadí. Soudní exekutor dále uvádí, že dražbou se dosáhne nejvyššího výdělku, neboť ke dni podání návrhu na vydání předběžného opatření je do dražby přihlášeno 34 dražitelů. Soudní exekutor ve své argumentaci poukazuje na judikaturu Vrchního soudu k aktuálnímu znění ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona a navrhuje, aby soud umožnil provést nařízenou exekuci, a to případě s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením bude po dobu probíhajícího insolvenčního řízení deponován pro účely tohoto řízení. Podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona může insolvenční soud v insolvenčním řízení nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákona jinak, a tímto předběžným opatřením může v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu mimo jiné omezit z důvodu hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinku spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. V daném případě má soud předně zato, že dlužník je v úpadku a je v úpadku minimálně ve formě platební neschopnosti. Tvrzeními v návrhu, prokázanými vyjádřením dlužníka v řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. KSCB 41 INS 26299/2014, výše uvedenými výpisy z katastru nemovitostí s nemovitostmi ve vlastnictví dlužníka a nakonec i přílohami návrhu na vydání předběžného opatření soudního exekutora JUDr. Jiřího Bulvase je evidentní, že dlužník má více věřitelů s peněžitými závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, které neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti.

Pokud tedy navrhovatel opět neučiní dispozici s v pořadí již druhým návrhem na insolvenci vůči dlužníku, podaným těsně před dražením jednáním, vedoucím k zastavení insolvenčního řízení, soud s největší pravděpodobností zjistí úpadek dlužníka, což by učinil již na základě totožného návrhu věřitele se stejnými důkazy v řízení předchozím. V průběhu insolvenčního řízení a za stávající situace zvláště, je třeba postupovat podle zásad na kterých insolvenční řízení spočívá, jak jsou demonstrativně vypočteny v ust. § 5 insolvenčního zákona. Podle nich žádný z účastníků nesmí být nespravedlivě poškozen nebo zvýhodněn, je třeba dosáhnout rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů, kteří musí mít rovné možnosti, pokud mají stejné nebo obdobné postavení. Konečně jsou věřitelé povinni zdržet se jednání směřujícího k uspokojení jejich pohledávek mimo insolvenční řízení. Pokud předběžné opatření umožní v dražbě prodat nemovitosti dlužníka nejvyšší nabídce v elektronické dražbě 34 přihlášených dražitelů, a tato částka umožňující co nejvyšší uspokojení věřitelů bude k dispozici po dobu insolvenčního řízení, nebude žádný z účastníků insolvenčního řízení nespravedlivě poškozen ani zvýhodněn, jde o rychlé a hospodárné řešení a vzhledem k uspokojování zajištěných věřitelů jak v insolvenčním řízení, tak případně v řízení exekučním, zajišťuje rovné možnosti věřitelům ve stejném postavení. Současně soud důvody hodné mimořádného zřetele spatřuje i v závěru, že postup věřitele s jeho nezajištěnou pohledávkou zjevně nesměřuje k ničemu jinému, než k uspokojení mimo insolvenční řízení na úkor jiných věřitelů, jak vyplývá z podání návrhů, vzetí zpět prvého z nich a odvolání se proti usnesení o zastavení řízení po zpětvzetí návrhu řízením vedeném pod sp. zn. KSCB 41 INS 26299/2014. Navrhovatel opakovaným zahajováním insolvenčního řízení za situace, kdy již byla vyhláškou nařízena dražba v průběhu exekuce, zneužívá účinků zahájení insolvenčního řízení a dražbu podle přesvědčení soudu maří s úmyslem přimět dlužníka k přednostnímu uspokojení jeho pohledávky mimo toto insolvenční řízení, tedy poškodit zájmy třetích osob. Protože má tedy soud za splněné podmínky stanovené ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona pro takové rozhodnutí, vydal předběžné opatření jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Po uč e ní Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Insolvenčnímu navrhovateli, navrhovateli předběžného opatření a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 82 odst. 5 insolvenčního zákona).

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 29.září 2015

JUDr. Miloš Vondráček v.r. Samosoudce Za správnost vyhotovení:Tájková