KSCB 41 INS 20138/2016-A-8
KSCB 41 INS 20138/2016-A-8

Usnesení

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl samosoudcem JUDr. Milošem Vondráčkem v insolvenční věci dlužníka B.I.C. 03, s.r.o., IČO 27179044, sídlem 370 01 České Budějovice, Lannova tř. 136, zahájené k návrhu věřitele SHL A PARTNERS a.s., IČO 25108115, sídlem 250 65 Líbeznice, Mělnická 109, o návrhu soudního exekutora JUDr. Jiřího Bulvase, na vydání předběžného opatření, t a k t o:

I. Návrh, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona a to tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Bulvasovi, Exekutorský úřad Praha 1, umožňuje provést již nařízenou exekuci dražbou nemovitostí vedenou pod sp. zn. 146 EX 806/12 s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn.k dispozici v tomto řízení, se z a m í t á.

II. Soud ukládá soudnímu exekutorovi JUDr. Jiřímu Bulvasovi, Exekutorský úřad Praha 1, Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, aby zaplatil České republice, Krajskému soudu v Českých Budějovicích do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení soudní poplatek z návrhu na předběžné opatření ve výši 1.000,-Kč, a to v kolcích nebo na účet soudu č. 3703-8920231/0710, VS 4902013816.

Odůvodnění: Návrhem doručeným soudu dne 30.8.2016 domáhá se věřitel SHL A PARTNERS a.s. zjištění úpadku dlužníka B.I.C. 03, s.r.o. podle § 3 insolvenčního zákona.

Podáním ze dne 7.9.2016 navrhuje soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas vydání předběžného opatření, který soud omezí účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení tak, že umožní provést již nařízenou exekuci dražbou nemovitostí ve vlastnictví dlužníka s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl k dispozici v tomto řízení. Důvody hodné mimořádného zřetele pro takové rozhodnutí spatřuje s poukazem na dvě předchozí insolvenční řízení stejného dlužníka v tom, že návrh je podán některým z věřitelů dlužníka vždy v době, kdy je naplánována dražba jeho nemovitostí. K tomuto svému tvrzení, blíže nerozvedenému, předkládá dražební vyhlášku, kterou nařídil elektronickou dražbu na 13.9.2016 a odkazuje na obsah spisů Krajského soudu v Českých Budějovicích v předcházejících insolvenčních řízeních dlužníka sp. zn. 41 INS 26299/2014 a 41 INS 23923/2015, která probíhala k návrhům věřitele Vladimíra Březnovského, resp. předkládá listiny v nich obsažené.

K návrhu na vydání předběžného opatření se vyjádřili insolvenční navrhovatel a dlužník. Oba argumentaci insolvenčního správce odmítají, považují ji za nedoloženou domněnku. isir.justi ce.cz

Podle § 82 odst. 1 a 2 písm. b) insolvenčního zákona může insolvenční soud v insolvenčním řízení nařídit předběžné opatření i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak a tímto předběžným opatřením může v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu m.j. omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Je skutečností, že v řízení vedeném pod sp. zn. 41 INS 23923/2015 vydal soud k návrhu téhož exekutora usnesení, kterým omezil účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení podle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, avšak stalo se tak za situace, kdy věřitel relativně s malou pohledávkou, která nebyla zajištěna draženými nemovitostmi, sledoval podle názoru soudu uspokojení této pohledávky na úkor jiných věřitelů zneužitím účinků zahájení insolvenčního řízení. V dané věci, kdy návrh na zahájení insolvenčního řízení podává zajištěný věřitel s pohledávkami v řádu desítek milionů Kč a v návrhu je tvrzena řada dalších závazků dlužníka, a to pouze těch uvedených na listu vlastnictví dlužníka, nelze dospět k závěru o existenci důvodů hodných zvláštního zřetele jakožto podmínky pro nařízení navrhovaného předběžného opatření bez dalšího. Pouhé tvrzení exekutora podpořené poukazem na postup jiného věřitele v jiných insolvenčních řízeních nepostačuje k tomu, aby soud za situace, kdy nový věřitel realizuje svá práva podáním návrhu na zahájení insolvenčního řízení omezil účinky jeho zahájení.

Pokud se týká uložení povinnosti navrhovateli předběžného opatření zaplatit soudní poplatek podle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, jde-li o poplatek za řízení vzniká poplatková povinnost uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků činí poplatek za předběžné opatření 1.000,-Kč.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení stejnopisu jeho písemného vyhotovení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, insolvenčnímu navrhovateli, navrhovateli předběžného opatření a dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem (§ 82 odst. 5 insolvenčního zákona).

Krajský soud v Českých Budějovicích dne 08. září 2016

JUDr. Miloš Vondráček v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Tájková